Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 716 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.12.2019

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 9.12.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 4 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

§ 176
Porin kaupungin omistamien metsätalouskäyttöön ojitettujen soiden ennallistaminen sekä uusista ojituksista pidättäytyminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Grönmark
Asian diaarinumero PRIDno-2019-6011
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen toimialan ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yhteisen lausunnon 31.3.2020 mennessä.

§ 177
Kaikukortin (Kaikille kulttuuria -kortti) käyttöönottaminen Porissa sekä kaupungin liittyminen valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Jari Haapaniemi
Asian diaarinumero PRIDno-2019-6013
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistystoimialan lausunnon 31.3.2020 mennessä.

§ 178
Tasa-arvoa vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluihin, valtuustoaloite, Ari Nordström
Asian diaarinumero PRIDno-2019-6015
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.3.2020 mennessä.

§ 179
Selvitys ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valtuustoaloite, Mikael Ropo
Asian diaarinumero PRIDno-2019-6016
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta talousyksikön päällikön lausunnon 31.3.2020 mennessä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnonantajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.