Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 693 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Tukiranka ry

PRIDno-2019-5813

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustusperiaatteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Tärkeimpien yhteistyöjärjestöjen kanssa tullaan jatkossa solmimaan kumppanuussopimukset, joihin kaupungin rahoitus perustuu vuosittaisten avustushakujen sijaan. Ensimmäinen kumppanuussopimus tehtiin Satakunnan yhteisöt ry:n kanssa vuonna 2018. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä laajentaa menettelyä Tukiranka ry:n ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tukiranka ry tuottaa mielenterveysongelmaisille suunnattuja, julkisen sektorin palveluita täydentäviä toimintoja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi Porissa. Toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien syrjäytymisen ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys toteuttaa voittoa tavoittelematonta työpainotteista matalan kynnyksen toimintaa ja työelämään siirtymistä tukevaa työ- ja koulutusvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. Tukiranka ry ylläpitää Porissa Klubitalo Sarastusta, Kulttuuripaja Lumoa ja Ystäväkahvila Murua. Toiminnot muodostavat loogisesti etenevän kuntouttavan polun mielenterveyden haasteita kohtaavalle henkilölle.

Tukiranka ry:n kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut Tukirangan puolelta toiminnanjohtaja, kehityspäällikkö ja yhdistyksen hallituksen edustaja sekä kaupungin puolelta psykososiaalisten palveluiden vastuualueen päällikkö, perusturvan lakimies, talousyksikön päällikkö,ja järjestöyhteistyöstä vastaava talouspäälllikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos. Sopimus solmitaan kaksivuotisena, minä aikana valmistellaan pidempiaikainen sopimus seuraavan valtuustokauden ajaksi.

Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2020-21. Tuen suuruuden määrittelyssä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus, tavoittavuus ja vaikuttavuus sekä yhdistyksen saama muu julkinen tuki (STEA 599 000 euroa vuonna 2020). Yhdistyksen Porin kaupungilta saama avustus on ollut 180 000 € vuonna 2017 ja 210 000 € vuosina 2018-2019 ja se on maksettu Porin perusturvan määrärahoista.

Porin perusturva puoltaa sopimuksen laatimista ja avustuksen myöntämistä Tukiranka ry:lle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja Tukiranka ry:n välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talousyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta
  • myöntää yhdistykselle sopimuskauden 2020-21 ajan maksettavan vuosittaisen 185 300 € avustuksen ja
  • nimittää hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi psykososiaalisten palveluiden vastuualueen päällikkö Matti Järvisen ja hänen varahenkilökseen psykososiaalisten asumispalvelujen esimies Elina Peltosen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö, Perusturvalautakunta, Tukiranka ry, Matti Järvinen, Elina Peltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.