Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 705 Paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustaminen

PRIDno-2019-5569

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin elinvoiman ylläpito ja kehittäminen vaativat maankäytön suunnittelun, osallistamisen ja toteuttamisen pohjaksi nykyaikaisin menetelmin tuotettuja ajanmukaisia aineistoja. Porin kaupungissa ollaan käynnistämässä kolmiulotteista kaupunkimallinnusta, mikä palvelisi niin asemakaavoitusta kuin yksittäisten hankkeidenkin suunnittelua.

Kaupunkimittauksen henkilöstö on vähentynyt parin vuoden aikana lähes 40 % (6 hlöä). Kaupunkimittauksen työtehtävät, tuotteet ja muut aikaansaannokset vaikuttavat suoraan kaupungin elinvoimaan mm. asemakaavoituksen ja muun maankäytön sekä kaupungin tonttituotannon sujuvuuden kautta. Suuri osa kaupunkimittauksen tehtävistä on lakisääteisiä. Näiden tehtävien hoitaminen menestyksekkäästi ja usein tiukkojenkin aikataulupaineiden puitteissa edellyttää riittävät henkilöstöresurssit sekä riittävän osaamisen. Myös kehittämiseen on osoitettava resursseja, jotta Porin kaupunki pystyy kehittymään ja pysymään esillä muiden suurten kaupunkien joukossa.

Toimialan yksiköissä tavoitteena on, että työtehtävät saataisiin järjesteltyä jatkossa enemmän niinsanottuina työpareina ja tehtäviä jäsentävinä tiimeinä. Näin työt ja hiljainen tieto saadaan jaettua useammalle ihmiselle  ja turvattua kaupungin palvelukyky paremmin esimerkiksi lomakautena. Myös kaupunkimittauksen viranhoito edellyttää pysyviä työparijärjestelyjä. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala hakee rakennusvalvontayksikköön paikkatietoinsinöörin (DI) viran täyttölupaa välittömästi.

Lisätietojen antaja

Rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanoja, puhelin 044 7011367

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan rakennusvalvontayksikköön perustetaan 1.1.2020 alkaen paikkatietoinsinöörin (DI) virka.

Viran tehtävänkuvaus

  • Kaavoitusmittausten suunnittelu ja valvonta
  • Aineistonhallinta ja kartastot
  • Karttapalvelut ja rajapintapalvelut
  • Kolmiulotteisen kantakarttaaineiston ylläpito
  • Kaupungin geodeettinen taso ja korkeusrunkoverkko
  • Ilmakuva ja pistepilviaineistojen käsittely sekä 3D-kaupunkimallinnuksen kehittäminen

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto. Eduksi luetaan aktiivinen kehittämisote, kokemus paikkatietojärjestelmistä, tietokannoista, laserkeilausaineistojen käsittelystä, tietomallinnuksesta, kaupunkimallinnuksesta ja rajapintapalveluista sekä kiinteistötietojärjestelmän tuntemus.

Viran täyttöluvasta päättää toimialajohtaja henkilöstöpäällikköä kuultuaan. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöpäällikkö toimialajohtajaa kuultuaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamisen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle. Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto.

Perustelut on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamista ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle ja maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinnon päättämistä viran kelpoisuusehdoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto, rakennusvalvontayksikkö, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.