Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 706 Palomiehen virkavaali/Turun hallinto-oikeuden päätös

PRIDno-2019-4568

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö on 13.11.2017 valinnut Satakunnan pelastuslaitoksella haettavana olleeseen Kankaanpään paloaseman avoimeen palomiehen virkaan [peitetty]. Kaupunginhallitus on 26.3.2018 hylännyt [peitetty] päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen. [peitetty] on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksellään 29.11.2019 päätösnumero 19/0315/1 Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikön ja Porin kaupunginhallituksen päätökset. Hallinto-oikeus on lisäksi velvoittanut, vaatimuksen enemmälti hyläten, Porin kaupungin korvaamaan [peitetty] kohtuulliseksi arvioidut oikeudenkäyntikulut 3 707,60 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut asianosaisten saatavissa.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ”Virkavalintapäätöksen valmistelussa asiat on selvitettävä tasapuolisesti, syrjimättömästi ja riittävästi. Hakijoiden pisteytys on apuväline valmistelun kuluessa tehtävässä hakijoiden vertailussa. Lähtökohtaisesti kunnan viranomaisella on laaja harkintavalta siinä, miten ja millä painotuksilla se hakijoita pisteyttää. Pisteyttäminen ei kuitenkaan saa olla tasapuolisen kohtelun vastaista.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijat on ensin pisteytetty hakemusten perusteella, jolloin pisteitä on saanut muodollisesta pätevyydestä, ammatillisista tutkinnoista, lisä- ja täydennyskoulutuksista, kouluttajapätevyyksistä, pelastusalan työkokemuksesta, työkokemuksesta Satakunnan pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntatoiminnasta. Tämän jälkeen osa hakijoista on kutsuttu haastatteluun, jossa haastatelluille on annettu pisteitä haastattelukysymyksiin saatujen vastausten perusteella. Haastateltujen saamien kokonaispisteiden perusteella haastatellut on laitettu järjestykseen, ja virkaan on valittu [peitetty], joka on saanut kokonaispisteissä laskettuna eniten pisteitä. Valintapäätöksen mukaan [peitetty] valinta on perustunut koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella tehtyyn kokonaisarvioon.

Hakijoiden muodollisten ansioiden pisteytyksessä hakijat ovat voineet saada pisteitä muun ohella hakemuksen yhteydessä ilmoittamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksista. Selvityksestä ilmenee, että [peitetty] on tältä osin saanut enimmäismäärän eli yhden pisteen, kun muut edellä mainitut hakijat ovat saaneet 0—0,25 pistettä kukin. Selvityksen perusteella ei ole arvioitavissa, miten lisä- ja täydennyskoulutukset on arvioitu eikä siten myöskään ole arvioitavissa onko niistä saadut pisteet otettu huomioon tasapuolisuutta noudattaen. Edelleen hakijat ovat voineet saada pisteitä pelastusalan työkokemuksesta ja erikseen työkokemuksesta Satakunnan pelastuslaitoksella. Tältä osin Satakunnan pelastuslaitoksella työskennelleet hakijat ovat saaneet samasta työkokemuksesta pisteitä sekä pelastusalan työkokemuksena että työkokemuksena Satakunnan pelastuslaitoksella ja vieläpä niin, että työvuosista Satakunnan pelastuslaitoksella on voinut saada enemmän pisteitä kuin pelastusalan työkokemuksesta yleisesti. Virkaan valittu [peitetty] on saanut työkokemuksen osalta molemmista maksimipisteet. Hallinto-oikeus katsoo, että kysymyksessä oleva pisteytysjärjestelmä on asettanut hakijat eriarvoiseen asemaan.

Saadun selvityksen mukaan hakemuspisteet ovat olleet olennainen osa kysymyksessä olevan virantäytön kuluessa tehtyä ansiovertailua, ja pisteytysjärjestelmä näyttäytyy kokonaisarvioinnissa ratkaisevana. Haastatteluvaiheeseen ei kuitenkaan ole kutsuttu järjestelmällisesti eniten hakemuspisteitä saaneita hakijoita. Asiassa ei ole selvitetty eikä muutoinkaan ilmennyt, millä perusteella haastatteluun ei ole valittu hakijoita, jotka ovat saaneet saman verran tai enemmän pisteitä kuin haastatteluun kutsutut hakijat. Asiassa ei näin ollen ole ilmennyt perusteluita sille, miten hakijoita on haastatteluun valittaessa tosiasiassa vertailtu keskenään.

Edellä hakijoiden pisteytyksestä ja heidän vertailustaan selostetut seikat huomioon ottaen virantäytön valmistelussa ei ole noudatettu tasapuolisen kohtelun periaatetta eikä valintapäätöstä ole perusteltu hallintolaissa edellytetyllä tavalla. Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikön päätös ja siitä tehtyyn oikaisuvaatimukseen annettu kaupunginhallituksen päätös on näin ollen näillä perusteilla kumottava.

HR-yksikkö on käynyt läpi edellä mainitun Turun hallinto-oikeuden päätöksen ja toteaa, että päätökseen ei ole syytä hakea muutosta valittamalla Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös on voimassa olevan oikeudenmukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Turun hallinto-oikeuden päätökseen 29.11.2019 päätösnumero 19/0315/1 ei haeta muutosta valittamalla Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 29.11.2019 päätösnumero 19/0315/1 sekä lähettää päätöksen Satakunnan pelastuslaitokselle täytäntöön pantavaksi ja vastaisuudessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos/pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, konsernihallinnon HR-yksikkö/henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.