Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 696 Prizztech Oy:ltä ostettavien palveluiden painotuksista sekä hankinnan kokonaisarvosta vuonna 2020

PRIDno-2019-5961

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus elinkeinopalvelujen hankinnasta Prizztech Oy:ltä (kaupunginhallituksen päätös §373/20.8.2018). Sopimuksen mukaan Porin kaupunki toteuttaa elinvoimaohjelmaa yhdessä kumppaniensa kanssa, jolloin suuri osa elinkeinopalveluista organisoidaan kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä. Porin kaupunki toimii kaupunkiseudun kehittämisen kärkenä ja alueen keskeisenä edunvalvojana yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Prizztech Oy on Porin kaupungin keskeinen yritysten veto- ja pitovoiman kehittäjäkumppani toteuttaen siten Porin kaupungin elinvoimaohjelmaa. 

Sopimuksen mukaan vuosittain on erikseen päivitettävä sopimuksen liite, jossa sovitaan ostopalveluiden painotuksista sekä hankinnan kokonaisarvosta. Hankinnan osakokonaisuudet 2020 ovat yrityksille tarjottavat neuvonta- ja kehittämispalvelut, Porin markkinointi ja kuntien yhteismarkkinointi, elinkeinoelämän kehittymistä tukevat ohjelmat ja kärkihankkeet sekä alueiden välinen yhteistyö ja erikseen hanklittavat palvelut. Sopimuksen liite on tämän asian ohessa.

2019 tehty elinkeinopalveluselvitys ja sen pohjalta käynnistettävät toimenpiteet eivät vaikuta sopimuksen sisältöön vuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Porin kaupungin ja Prizztech Oy:n välisen sopimuksen liitteen Elinkeinotoimen ostopalvelut Prizztech Oy:ltä, Suunnitelma vuodelle 2020, voimassaoloaika 1.1.2020 - 31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Prizztech Oy (ari.eklund@prizz.fi), Elinvoimayksikkö (jouko.hautamaki@pori.fi)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi