Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 710 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikauden jatkaminen

PRIDno-2019-6060

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 § 538 asettanut rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 2017-2019. 

Nykyinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:

 

Jäsen Varajäsen
Ilona Wessman, pj Tarja Terho-Sjöblom
Esko Keiholehti, vpj Antti Koskela
Heino Paavilainen Veikko Lehtonen
Kosti Rasinperä Olavi Sandberg
Gunnar Kotiranta Seppo Korkeamäki
Ilkka Nurmi Matti Sundell
Taina Mäkitalo Elsa Välstilä
Taisto Talasma Leo Lahti
Ilmo Marttila Aulis Laakso
Marjatta Salonen Valio Paulamäki
Sinikka Alenius Mirva Heino
Eero Mielonen Timo Forsten

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- jatkaa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikautta valtuustokauden 2017-2021 loppuun.

- nimeää rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpanon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- jatkaa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimikautta valtuustokauden 2017-2021 loppuun
- nimetä seuraavat jäsenet rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan:

Jäsen Varajäsen
Ilona Wessman, pj Tarja Terho-Sjöblom
Esko Keiholehti, vpj Antti Koskela
Heino Paavilainen Veikko Lehtonen
Kosti Rasinperä Olavi Sandberg
Gunnar Kotiranta Seppo Korkeamäki
Ilkka Nurmi Matti Sundell
Taina Mäkitalo Elsa Välstilä
Taisto Talasma Leo Lahti
Pasi Rainiola Aulis Laakso
Marjatta Salonen Valio Paulamäki
Sinikka Alenius Mirva Heino
Eero Mielonen Timo Forsten.

 

Tiedoksi

Nimetyt, Rintamaveteraaniaisian neuvottelukunta/Ilona Wessman, Hallintoyksikkö/ LUMU-tiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi