Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 698 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

PRIDno-2019-5972

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Laissa kotoutumisen edistämiseksi kunnalle on asetettu yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallisellla tasolla. Velvoitteen täyttämiseksi Porissa on laadittu Porin kaupungin maahanmuuttostrategia 2020 ja siihen pohjautuva Porin kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2020 sekä vuosittain sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa.

Satakunnan ELY-keskus on lähettänyt sopimusluonnoksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 1.1.2020 alkaen.

Porin kaupungin vuonna 2020 vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on 50 henkilöä, joista kiintiöpakolaisia on 10-15 henkilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 35-40 henkilöä.

Kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kolmelta vuodelta (kiintiöpakolaisten osalta neljältä vuodelta). Kunnalle korvataan kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta, tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset sekä pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tai alaikäisen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Satakunnan ELY-keskuksen lähettämän sopimusluonnoksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 1.1.2020 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.00 - 15.07.

Juha Vasama saapui kokoukseen klo 15.07.

Tiedoksi

Satakunnan ELY-keskus, Perusturva/Anna-Liisa Koivisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi