Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 703 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

PRIDno-2019-6040

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 9.9.2019 § 468 asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotus Himmelin tulevasta käytöstä ottaen huomioon nykyiset palvelut, tulevaisuuden vanhuspalvelut, välimuotoiset asumispalvelut, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön, innovatiiviset työllisyydenhoidon ratkaisut, digitaaliset ratkaisut, robotiikan, eri asteisten oppilaitosten työssäoppimisen, lähialueen asukkaille tarjottavat palvelut ja vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Työryhmän on valmistelutyössään osallistettava mahdollisimman laajalti potentiaalisia käyttäjäryhmiä, kuten omaishoitajia, edustavat tahot, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä lähialueen kolmannen sektorin toimijat ja asukkaat. Työryhmä raportoi kaupunginhallitukselle. Työryhmän väliraportti on jätettävä kaupunginhallitukselle 29.2.2020 ja loppuraportti 31.5.2020 mennessä.

Työryhmän puheenjohtajaksi on valittu [peitetty].

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausluvun 10 §:n 1 momentin mukaan jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohta on tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi. Soveltamisohjeen mukaan, jos tehtäviä muutetaan määräajaksi ja uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, tehtäväkohtainen palkka alenee välittömästi edellä mainitun määräajan päätyttyä.

Työryhmän puheenjohtajuus on KVTES:n tarkoittama oleellinen tehtävämuutos, jonka takia [peitetty] tehtäväkohtaista palkkausta tulee tarkistaa 500 eurolla aikavälillä 1.9.2019-31.5.2020.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää palkkauksen perusteista ja palkkausjärjestelmistä. Toimintasäännöillä ei ole siirretty toimivaltaa päättää Porin palveluliikelaitoksen johtajan palkkauksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää tarkistaa [peitetty] tehtäväkohtaista palkkaa 500 eurolla kuukaudessa aikavälillä 1.9.2019-31.5.2020 muuttuneiden tehtävien takia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Tästä asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan päätökseen tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi virka-/ työehtosopimuksen mukaisessa paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10, 11 §:n mukaisesti.