Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 709 Vanhusneuvoston toimikauden jatkaminen ja jäsenten nimeäminen valtuustokaudelle 2017- 2021

PRIDno-2019-6058

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 § 538 asettanut vanhusneuvoston toimikaudelle 2017-2019.

Nykyinen vanhusneuvoston kokoonpano on seuraava: 

Jäsen Varajäsen
Kaarina Ranne, pj  
Ismo Läntinen, varapj  
Juhani Wallin Mauri Jaakonsaari
Ari Nordström Veijo Rantanen
Sinikka Markkula Tuula Telin
Pertti Harju Eeva Reunavuori
Kirsti Santamäki Sanna-Mari Pudas-Tähkä
Auli Olenius Hannele Elomaa
Irma Roininen Raija Pakkala
Anna-Mari Järvelä, Winnova Susanna Alarvo-Messo
Sari Teeri, SAMK Tarja Javalainen-Levonen
Ulla Kallio Emilia Korkeaoja
Eeva-Liisa Koskinen Anne-Mari Hakuni

Porin vanhusneuvosto esittää, että sen toimikautta jatketaan valtuustokauden 2017-2021 loppuun. Lisäksi vanhusneuvosto esittää, että vanhusneuvoston kokoonpano säilyy muutoin ennallaan, mutta Irma Roinisen uudeksi varajäseneksi valitaan Raili Häkkinen ja että Emilia Korkeaoja valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen valitaan Ulla Kallio.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- jatkaa vanhusneuvoston toimikautta valtuustokauden 2017-2021 loppuun

- nimeää vanhusneuvoston kokoonpanon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

- jatkaa vanhusneuvoston toimikautta valtuustokauden 2017 - 2021 loppuun

- nimetä seuraavat jäsenet vanhusneuvostoon:

Jäsen Varajäsen
Kaarina Ranne, pj  
Ismo Läntinen, varapj  
Juhani Wallin Mauri Jaakonsaari
Ari Nordström Veijo Rantanen
Sinikka Markkula Tuula Telin
Pertti Harju Eeva Reunavuori
Kirsti Santamäki Sanna-Mari Pudas-Tähkä
Auli Olenius Hannele Elomaa
Irma Roininen Raili Häkkinen
Anna-Mari Järvelä, Winnova Susanna Alarvo-Messo
Sari Teeri, SAMK Tarja Javalainen-Levonen
Emilia Korkeaoja Ulla Kallio
Eeva-Liisa Koskinen Anne-Mari Hakuni.

Tiedoksi

nimetyt, Porin vanhusneuvosto, Hallintoyksikkö/ LUMU-tiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi