Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 711 Vastaus reittilentojen Pori-Helsinki palvelusopimusta koskevassa asiassa

PRIDno-2019-4019

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Sakari Muurinen on tehnnyt Porin kaupungille tietopyynnön 25.7.2019 koskien Pori-Helsinki reittilentojen ostopalvelusopimusta ja siihen liittyvää asiakirjallista aineistoa:

"Pyydän lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta vedoten Porin kaupunkia toimittamaan kaikki reittilentojen kilpailutukseen liittyvät asiakirjat mukaan lukien tarjousvertailu sekä kilpailutuksen voittaneen toimijan kanssa tehdyn sopimuksen. Pyydän toimittamaan myös myynnistä ja markkinoinnista vastaavien toimijoiden ja mahdollisten välittäjien kanssa tehdyt sopimukset sisältäen ainakin seuraavat toimijat: Budabest aircraft service, Inter handling Pori oy, Maavoima Oy, Groundforce ltd, 2QE Finance Oy ja Furgo Finland."

Tietopyyntöön on vastattu kahteen otteeseen seuraavasti:

"Kaupunki on toimittanut 2.8.2019 vastauksen tietopyyntöön. Vastauksen oheen on liitetty kilpailutusta koskeva tarjousvertailu.

Muun asiakirjallisen aineiston on toimitu 26.8.2019 annetussa vastauksessa seuraavasti:
Hankintaa koskeva kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 13.5.2019 § 258 ja sen liitteenä ollut tarjousdokumentaatio on luovutettu tietopyynnön tehneelle julkisilta osin.

Tarjousdokumentaatio on sisältänyt viisikymmentä eri asiakirjaa, mukaan lukientietopyynnössä mainitun ostopalvelusopimuksen julkisen luonnoksen.

Allekirjoitettua ostopalvelusopimusta Budabest Aircraft Services Private Limited Company (BASe Airlines Ltd.) ei ole luovutettu julkisuuslain 24 § 1 mom. 17- että 20 -kohtien perusteella.

Tietopyynnössä mainittujen muiden toimijoiden (Inter handling Pori oy, Maavoima Oy, Groundforce ltd, 2QE Finance Oy ja Furgo Finland) osalta on todettu, etteivät sopimukset ole kaupungin sopimuksia, eivätkä kaupungin hallussa.

Asiassa on annettu ohje jatkotoimenpiteistä ja asian saattamisesta viranomaisen ratkaistavaksi.

Asiassa on sittemmin saapunut 11.11.2019 päivätty valitus kaupunginhallitukselle:

"Pyydämme saada nähtäväksi Porin kaupungin tekemän ostopalvelusopimuksen Porin ja Helsingin välisistä reittilennoista. 

Olemme esittäneet Porin kaupungille tietopyynnön kyseiseen aineistoon ja kaupunki on 2.8. lähetetyssä sähköpostissa kieltäytynyt toimittamasta. Porin hallintoyksikkö vetoaa salauspäätöksessään viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom 17 kohtaan. 

Vaadimme, että Porin kaupungin salaamispäätös kumotaan. 

Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. 

Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. 

Katsomme, että tietopyynnön kohteena ollut ostopalvelusopimus ei voi ainakaan kokonaisuudessaan olla laissa mainitun liikesalaisuuden alainen. Yleisen käytännön mukaan tällaiset ei-julkiset tiedot peitetään ennen asiakirjan luovuttamista. 

Se, että asiakirjaan sisältyy sekä julkisia, että ei-julkisia tietoja, ei voi estää julkisen osuuden luovuttamista. 

Porin kaupungin solmima ostopalvelusopimus on julkista päätöksentekoa. Kaupunki käyttää lentopalveluihin merkittävän summan julkista rahaa, joten kuntalaisilla on oikeus tietää, mihin kaupunki on sitoutunut. 

Pyydämme kunnioittavasti, että kaupunginhallitus määrää aineiston julkiseksi ja pyytää asianosaista viranhaltijaa toimittamaan kaupungin ja lentoyhtiön välisen sopimuksen liitteineen."

Yhtenä allekirjoittajista on alkuperäisen tietopyynnön tehnyt Sakari Muurinen.

Konsernihallinnon toimintasäännön mukaan hallintoyksikkö vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Hallintoyksikkö on laatinut asiassa seuraavan vastauksen kaupunginjohtajaa kuultuaan:

Julkisuuslain 10 §:ssä tiedonsaannista salassa pidettävästä asiakirjasta määrätään seuraavasti:

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Hallituksen esityksessä 30/1998 tiedonsaannista salassa pidettävästä asiakirjasta on todettu mm. seuraavaa:

"Usein salassapitovelvollisuus koskee vain osaa asiakirjasta. Pykälän mukaan tieto asiakirjan julkisesta osasta on annettava, jos se voi tapahtua niin, että salassa pidettävä osa ei tule tietoon. Tämä edellyttää, että asiakirjan salassa pidettävä osa on selvästi eroteltavissa julkisesta osasta ja että asiakirja on salassa pidettävien osien peittämisen jälkeenkin sellainen, että asiakirjan sisältö on ymmärrettävissä oikein. Siten esimerkiksi yksityisyyden suojan vuoksi salassa pidettävästä asiakirjasta voidaan antaa kopio poistamalla asianosaisen nimi ja muut tunnistetiedot tai korvaamalla ne symboleilla.

Kaupunginhallitus on 13.5.2019 § 258 hyväksynyt  Budapest Aircraft Service Ltd:n tarjouksen Pori-Helsinki lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palveluvelvoitteen mukaiselle sopimuskaudelle ja oikeuttanut kaupunginjohtajan neuvottelemaan yksityiskohtaisen ostopalvelusopimuksen ja allekirjoittamaan sen.

Tietopyynnön tehneelle taholle on toimitettu kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä oleva ostopalvelusopimuksen luonnos kokonaisuudessaan. Allekirjoitettua ostopalvelusopimusta ei luovuteta, sillä se on julkisuuslain 24 § 1 mom. 17- että 20 -kohtien perusteella salassa pidettävä sisältäen niin kaupungin kuin sopimuskumppanin liikesalaisuuksia. Tietojen peittäminen allekirjoitetusta sopimuksesta ei ole mahdollista siten, että asiakirjasta olisi muokattavissa ehyt ja ymmärrettävä kokonaisuus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiakirjapyynnön johdosta hallintoyksikön laatiman vastauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian lisäselvityksiä varten. Erityisesti pyydettiin lisäselvitystä niistä kohdista, jotka sopimusosapuoli kokee liikesalaisuuksikseen.

Tiedoksi

Tietopyynnön tehneet

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.