Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 690 Yleishallinnon avustukset yhdistyksille vuonna 2020

PRIDno-2019-5026

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on myöntänyt vuosittain yleishallinnon avustuksia yhdistyksille. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että yleishallinnon avustuksista luovutaan avustusperiaatteiden uudistamisen yhteydessä. Tämän vuoksi yleishallinnon avustuksia ei enää avattu julkisesti haettavaksi, mutta sitä aikaisemmin saaneilla järjestöillä oli mahdollisuus uudistaa hakemuksensa vuodelle 2020. Lisäksi Porin Seudun Työttömät ry:n avustus, joka on aikaisemmin myönnetty työllisyysmäärärahoista, siirrettiin talousarvion käsittelyn yhteydessä yleishallinnon avustusten piiriin. 

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu yleishallinnon avustuksiin käytettäväksi summaksi 245 115 €. Yleishallinnon avustusten haku päättyi 25.11.2019. Hakemuksia tuli yhteensä 44 kappaletta, joista neljä saapui hakuajan jälkeen, mutta jotka on hakuaikana käynnissä olleen postilakon vuoksi otettu huomioon asiaa valmisteltaessa.

Asian valmistelussa on huomioitu avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Yhdistyksen kotipaikan tulee olla Pori tai toiminnan, johon avustusta haetaan, pitää olla Porissa järjestettyä.

Kahdelle hakijalle esitetään myönnettäväksi ruoka-avun jakelun logistiikan kehittämiseen erikseen osoitettua avustusta, minkä vuoksi niitä ei huomioida yleishallinnon avustuksia jaettaessa. Lisäksi kaksi hakijaa ohjataan toimintansa laadun vuoksi hakemaan yleishallinnon avustuksen sijaan kulttuuriavustusta sivistystoimialalta.

Avustushakemukset ovat kokouksessa nähtävänä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2020 yleishallinnon avustusten jaon hakuun osallistuneille yhdistyksille liitemateriaalin mukaisesti. Jaettava summa on yhteensä 224 600 euroa.

Yleishallinnon avustuksiin varatusta summasta käyttämättä jäävän osuuden 20 515 euroa kaupunginhallitus päättää osoittaa kesäajan ruokailun järjestämiseen koulujen kesälomien aikana kesällä 2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin muutoksin: Porin Seudun Työttömät ry:lle osoitetaan avustusta 75000 euroa ja Porin Työväenopiston Opiskelijat ry:lle 4000 euroa.

Esteellisyys

  • Juha Kantola

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta seuraavasti:

Maallikkotuomarit ry: Satu Hatanpää, hallituksen jäsen
Söörmarkun Kylä- ja Nuorisoseura ry: Juha Kantola, varapuheenjohtaja.

 

 

Tiedoksi

Avustusta hakeneet yhdistykset, talousyksikkö, sivistystoimiala, tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi