Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2020-3302

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 § 64 kokouksessaan käsitellyt Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointiin liittyvää hallintosäännön muuttamista. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 233, että konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku hoitaa oman tehtävänsä ohella myös ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 - 31.12.2020. Konsernihallinnon organisaatiorakennetta muutetaan niin, että osa toiminnoista siirretään konsernipalvelujen kokonaisuuteen ja osa toiminnoista muodostettavaan elinvoima- ja ympäristötoimialaan.Elinvoima-​ ja ympäristötoimialan kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja Lauri Kilkku. Visit Pori Oy:n henkilöstö siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu ja markkinointi -yksikköön. 

Voimassa olevan konsernihallinnon toimintasännön mukaan konsernihallinnon toimialajohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Tämän lisäksi toimialajohtajan tehtävänä on toimintasäännön mukaan johtaa ja kehittää konsernihallinnon toimintaa, vastata konsernihallinnon toiminnan yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta, nimetä toimialallaan viranhaltijaedustajat eri työryhmiin, päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten kokousedustajien valinnasta ja edustajille annettavasta evästyksestä, ellei tehtävää ole määrätty jonkin toimielimen tehtäväksi. 

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan konsernihallinnon toimialaa johtaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena toimialajohtaja. Toimialajohtajat vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. 

Kaupunginvaltuusto käsitteli 18.5.2020 kokouksessa seuraavat  muutokset voimassa olevaan hallintosääntöön liittyen muodostettavan elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajaan: Elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialaa johtaa,​ osittain myös kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena,​ toimialajohtaja. Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialajohtaja. Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja,​ perusturvajohtaja,​ pelastusjohtaja,​ liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä määrätty.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan "toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää."

Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle on edellä mainitun lainkohdan mukaiset perusteet, koska Elinvoima- ja ympäristötoimialaa johtaa jatkossa yksi toimialajohtaja aiemman kahden erillisen toimialajohtajan sijaan. Konsernihallinnon toimialajohtaja on antanut virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen suostumuksensa. Samalla voidaan esittää Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkun virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta siten, että hän toimii 1.9.2020 lukien Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajana. Virkanimike muutetaan samassa yhteydessä nimikkeeksi "toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristöpalvelut". 

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan palkkaus on 8.395,30 €/kk. Tämän lisäksi hänelle myönnetään luontoisetuna puhelinetu, jonka arvo on 20 €/kk.  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ympäristö- ja lupalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku, Tuomas Hatanpää

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (intressijäävi) ja Tuomas Hatanpää (palvelussuhdejäävi) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Lauri Kilkku, Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi