Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 Menettely alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta

PRIDno-2020-3286

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2020 rekrytointilupia koskevasta muutoksesta. Jotta henkilöstömenoissa saadaan aikaan huomattava säästö, tulee rekrytointirajoituksen tueksi vahvistaa menettely, jolla alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käyttöä rajoitetaan. 

Esitys menettelystä:

- Sijaisuusratkaisut tulee järjestää jo olemassa olevan henkilöstön puitteissa (pl. perusturvan ja palveluliikelaitoksen lyhytaikaiset sijaisuudet yllättävien poissaolojen paikkaamiseksi).

-  Kaikkiin toimintasääntöihin tehdään välittömästi määräaikainen muutos 30.4.2021 asti: Toimialajohtajan/perusturvajohtajan/pelastusjohtajan/liikelaitoksen johtajan päätös kaikkiin määräaikaisiin työsuhteisiin (sekä työsopimussuhteiset että avoimen viran hoito).

Hyväksytyt perusteet:

  • Tehtävän tulee olla lainsäädäntöön perustuva. Ellei rekrytoitaisi, kriittinen toiminta pysähtyisi tai viranomaiselta voisi tulla sanktio.
  • Projekteissa ja hankkeissa, joissa on kaupungin omarahoitusosuutta, ei ole mahdollista ottaa sijaista, mikäli vakituinen henkilö ryhtyy kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti hoitamaan projektia tai hanketta.

Edellytys:

  • Talousarviossa oltava määrärahavaraus kustannuspaikalla, jolle rekrytointi tehdään.  Mikäli henkilöstökuluissa määrärahaa ei ole, toimiala tekee käyttösuunnitelman muutoksen ja siirtää toiselta kustannuspaikaltaan määrärahat.

Menettely ei koske:

  • Enintään seitsemän päivää kestäviä sijaisuuksia, joihin on talousarviossa määrärahavaraus ja jotka ovat lainsäädäntöön perustuvia, kriittisen toiminnan pysäyttäviä ja viranomaisen sanktioimia.
  • Työllistettyjä, joihin talousarviossa määräraha.
  • Uudelleensijoituksia, mikäli sillä voidaan välttää työnantajalle aiheutuvat työkyvyttömyyskustannukset (sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkemaksut).

Seuranta ja raportointi:

 - HR-yksikkö ajaa viikoittain FK-järjestelmästä sinne avatut työsopimukset (kustannuspaikka, nimi, työsuhteen alkupäivä ja mahdollinen päättymispäivä, työsopimuksen hyväksyjä).

- FK-raportti toimitetaan talousyksikön controller-ryhmälle, jossa analysoidaan viikon aikana tehdyt työsopimukset. Tarvittaessa työsopimuksen hyväksyjältä pyydetään lisätietoa tehtyjen työsopimusten perusteista.

- Controller-ryhmässä toimialan talousseurantavastuussa olevat raportoivat uusista työsuhteista sekä henkilöstökulujen euroseurannasta talousarvioon nähden talousyksikön päällikölle ja henkilöstöjohtajalle.

- Talousyksikön päällikkö raportoi kaupungin johtoryhmälle kuukausittain 1.8.2020 alkaen henkilöstökulujen kehittymisestä suhteessa odotettuihin talouden tasapainotustavoitteisiin.

- Toimialajohtaja/perusturvajohtaja/pelastusjohtaja/liikelaitoksen johtaja ovat velvoitettuja puuttumaan välittömästi rekrytointimenettelyn vastaiseen toimintaan controller-ryhmältä saamansa palautteen perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa edellä kuvatun menettelyn, jolla alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käyttöä rajoitetaan.

Samalla kaupunginhallitus päättää muuttaa konsernihallinnon ja Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännöt esitetyn menettelyn mukaisiksi 30.4.2021 asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.