Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Viranomaisjäsenen nimeämispyyntö Länsi-Suomen ETNOn kaudelle 2020-2024

PRIDno-2020-3316

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään 26.5.2020 (KEHA/2259/2020) esittänyt seuraavaa:

"Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toimikausi vaihtuu. Myös tulevalla nelivuotiskaudella 2020–2024 neuvottelukunta tulee koostumaan valtakunnallisesta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta. Valtioneuvosto asettaa tämänhetkisen 
suunnitelman mukaan valtakunnallisen neuvottelukunnan elokuussa. Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät määritellään liitteenä olevassa Valtioneuvoston asetuksessa 771/2015. Asetuksen mukaisesti Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuullut valmisteluvaiheessa neuvottelukunnan toimialueen toista ELY-keskusta. 

ETNOon nimetään yhteensä 14 jäsentä. Viranomaisten (7) ja etnisiä vähemmistöjä edustavien (7) organisaatioiden osalta sekä varsinainen että varajäsen nimetään aina organisaatiokohtaisesti. Järjestöjen osalta valinta tapahtuu hakumenettelyllä, joka on vielä kesken. Lisäksi ETNOlle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Neuvottelukuntaan on myös mahdollista nimetä 
pysyviä asiantuntijoita. 

Pyydämme organisaatiotanne tekemään esityksen henkilön nimeämiseksi Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan lopussa esitetyn kokoonpanon mukaisesti (jäsen ja varajäsen). Neuvottelukuntaan tulee nimetä naisia ja miehiä siten, että tasa-arvolain vaatima edellytys (naisia ja miehiä, kumpiakin vähintään 40 %) täyttyy. Tämän vuoksi toivomme teidän esittävän sekä nais- että miesehdokasta neuvottelukuntaan. Koska Länsi-Suomen ETNOn toiminta tapahtuu pääasiassa myöhemmin perustettavissa työryhmissä, pyydämme esityksiä vain henkilöistä, jotka voivat tosiasiallisesti antaa omaa työaikaansa ETNOn käyttöön.

Nimetyille viranomaisjäsenille ei pääsääntöisesti makseta kokouspalkkioita, sillä kokoukset pyritään järjestämään virka-aikana. Koska maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavat järjestöt omaavat virkamiesedustajia heikommat osallistumismahdollisuudet, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä neuvottelukunnassa edustaville järjestöjen edustajille kokouspalkkiot maksetaan. Kokouksiin osallistumisesta korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti, mutta päivärahoja ei pääsääntöisesti korvata. Viranomaistahoja suositellaan kustantamaan matkakustannukset ja mahdolliset päivärahat itse. 

Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020–2024 jäseniksi pyydetyt viranomaistahot ovat: 

Salon kaupunki/Salon maahanmuuttajaneuvosto 
Turun kaupunki 
Porin kaupunki 
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Turun arkkihiippakunta 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Porin kaupungin Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020–2024 jäseneksi sekä nais- että miesehdokkaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Länsi-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2024 Porin kaupungin jäsenehdokkaiksi Jarno Valtosen  ja  Milka Tommilan.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta esitti, että jäsenehdokkaiksi valitaan Jarno Valtonen ja Milka Tommila.

Tiedoksi

Nimetyt ehdokkaat, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/12.6.2020 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi