Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 31 Lausuntopyyntö BioEnergo Oy biokonversiolaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta/AVI:n päätös

PRIDno-2021-1290

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa BioEnergo Oy:n Porin biokonversiolaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta.

Uusi toiminta sijoittuu Kokemäenjoen rannalle Porin Kaanaankorven olemassa olevalle teollisuusalueelle. Kiinteistön omistaa Venator P&A Finland Oy. Biokonversiolaitoksen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 alkupuolella ja varsinainen toiminta aikaisintaan vuonna 2023. Laitos käyttää raaka-aineena puubiomassaa noin 200.000 kuiva-ainetonnia vuodessa. Biokonversioprosessissa valmistetaan entsymaattisella hydrolyysillä toisen sukupolven bioetanolia liikennekäyttöön sekä nesteytettyä biokaasua ja raakaligniiniä. Prosessissa syntyvä hiilidioksidi johdetaan joko talteenottoon tai vaihtoehtoisesti ilmakehään. Lisäksi prosessissa erotetaan tärpättiä. Prosessissa syntyvä liete pyritään hyödyntämään maanparannusaineena tai lannoitteena.

Kaanaankorven asemakaavan sekä Satakunnan maakuntakaavan mukaan biokonversiolaitos sijoittuu teollisuusalueelle (T, teollisuus- ja varastotoimintojen alue).Lähin asutus sijaitsee noin 200 m etelän/lounaan suunnassa. Seuraavaksi lähin vakituinen ja loma-asutus sijaitsee noin 600 m etäisyydellä lännessä ja idässä. Laitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita. Lähin merkittävämpi virkistysalue sijaitsee Yyterin alueella, noin 2 km etäisyydellä länsisuunnassa.

Laitoksen lähistöllä sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät Pihlavan huvila-alue sekä Pihlavan saha ja asuinalueet. Kokemäenjoen suiston Natura-alueella sijaitseva luonnonsuojelualue on 2 km etäisyydellä laitosalueen lounais- ja eteläpuolella. Laitosalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö sekä kaupunkisuunnitteluyksikkö sekä Porin Vesi, liikelaitos ovat antaneet lausunnon hakemuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle BioEnergo Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä Porin Veden, liikelaitos kannanottojen mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Salokankaan sijaan kokoukseen saapui Arto Nurmi.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla Salokankaan sijaan toimi Satu Hatanpää.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.12.2021 antamallaan päätöksella myöntänyt ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan BioEnergo Oy:n biokonversiolaitoksen toiminnalle Kaanaankorven teollisuusalueella. Lupa koskee bioetanolin, nesteytetyn biokaasun ja raakaligniinin valmistusta puumassasta. Laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 63.000 kuutiometsiä bioetanolia, noin 22.000 tonnia nesteytettyä biokaasua ja noin 70.000 tonnia raakaligniiniä vuodessa. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen jätevesilietteen jätteeksi luokittelun päättymisestä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 15.12.2021 nro 397/2021 BioEnergo Oy:n biokonversiolaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta.