Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 33 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Tietoturvavastaava, vakinainen työsuhde, ICT-yksikkö, PORI-06-38-21
  • Tiedonhallintalain (906/2019) perusteella tiedonhallintayksikön on huolehdittava tietoturvatoimenpiteiden kirjaamisesta, seuraamisesta ja kehittämisestä. Tietoturvan monitahoisuus on yhden asiasta vastaavan asiantuntijan työpanosta vaativaa joka vastaa erityisesti tietoturvapolitiikasta sekä politiikan käytännön toimenpiteistä. 
 • Nuorten työpajan työvalmentaja, vakinainen työsuhde, Työllisyyspalvelut, PORI-06-1-22

  • Nuorten työpajalle haetaan määräaikaisen työvalmentajan työsuhteen muuttamista toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävän vastuualueeseen kuuluvat presspajan ja ntp-tuotannon organisointi ja nuorten asiakkaiden valmentajana toimiminen. Työvalmentajan tehtävässä tavoitetaan ja tarjotaan nuorten palvelua vuosittain lähes 60:lle nuorelle. Työpajaseurannan perusteella näistä nuorista ohjautuu positiivisesti työelämään, koulutukseen tai muihin yhteiskunnan palveluihin n. 75%. Työvalmentajan määräaikainen työsuhde on alkanut 20.11.2017. Tämän jälkeen työnantaja on tehnyt kuusi (6) määräaikaista työsuhdetta peräjälkeen. Näiden yhteenlaskettu työssäoloaika on 4 vuotta 1 kuukausi ja 10 päivää. Määräaikaisuuksien perusteena on ollut sijaisuus ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus. Määrärahat ovat Porin työpajan henkilöstömenoissa vuodelle 2022. Ministeriön rahoitus kattaa noin 70% palkkakuluista. Kunnallinen työpajatoiminta on jatkumassa kunnan järjestämänä palveluna myös jatkossa. Vuodesta 2023 alkaen ohjauksia työpajalle tekevät kunnalliset työllisyyspalvelut, Te-toimisto sekä hyvinvointialue (kuntouttavan työtoiminnan osalta). 

 • Matkasuunnittelija, vakituinen työsuhde, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, PORI-06-56-21

  • Nykyisen matkailusuunnittelijan eläköityessä haemme täyttölupaa rekrytoinnille. Keskeisin tehtäväkokonaisuus on suurtapahtumienaikaisen yksityismajoituksen suunnittelu, järjestäminen ja toteutus. Lisäksi tehtäviin kuuluu muu matkailun edistäminen alueella, kuten matkailupalveluiden suunnittelu, -tuotteiden ideoiminen ja luonti, matkailupalveluiden kehittäminen ja digitaalinen osaaminen. Myös matkailuneuvonnan työt kuuluvat tehtäväkokonaisuuteen. Visit Porin kautta majoittui vuonna 2019 noin 1700 henkilöä SuomiAreena-/Pori Jazz -viikon aikana. Vuokrattavia asuntoja oli noin 550 ja yöpymisvuorokausia kertyi yli 5000. Rajallisen hotellikapasiteetin takia yksityismajoituksen järjestäminen Porissa on äärimmäisen tärkeää.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Tietoturvavastaava, vakinainen työsuhde, ICT-yksikkö, PORI-06-38-21
 • Nuorten työpajan työvalmentaja, vakinainen työsuhde, Työllisyyspalvelut, PORI-06-1-22

 • Matkasuunnittelija, vakituinen työsuhde, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, PORI-06-56-21

Tiedoksi

HR-yksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala