Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 36 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Vesi

PRIDno-2021-2086

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Käytönvalvoja, Porin Vesi, vakituinen työsuhde, Harjakankaan tekopohjavesilaitos, PORI-08-7-22

  • Työntekijä on palkattu Porin Vesi, liikelaitokseen määräaikaiseksi oppisopimusperusteiseksi laitosmieheksi Harjakankaan tekopohjavesilaitokselle 1.9.2020 alkaen, hyväksytty täyttölupahakemus tuolloin PORI-08-7-20.
   Laitosmiehen tehtävään kuuluu kunnossapitotehtävien lisäksi käytönvalvojien sijaisuuksien hoitaminen.
   Oppisopimuskoulutuksen aikana työntekijä on siirretty hoitamaan käytönvalvojan tehtävää edeltäjän eläköitymisestä johtuen 1.6.2021 alkaen. 
   Talousveden tuotannon käytönvalvoja hoitaa katkeamattomassa kolmivuorotyössä Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella talousveden puhdistusprosessia ja veden jakelua.
   Käytönvalvojan tehtävässä työskentelee yhteensä viisi (5) työntekijää, kukin yksin omassa työvuorossaan.
   Tehtävä on vedenjakelun hoitamisen ja laadunvalvonnan kannalta vastuullinen ja erikoisosaamista vaativa.
   Työntekijä on saanut oppisopimuskoulutuksen suoritettua siten, että hän on saanut tutkintotodistuksen prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta, kemianteollisuuden osaamisalalta.
   Työntekijä on ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen työntekijä. Täytettävä tehtävä on välttämätöntä täyttää talousveden tuotannon ja jakelun keskeytymättömyyden vuoksi. 
   Porin Vesi, liikelaitos esittää, että työntekijä vakinaistetaan käytönvalvojan tehtävään. Tehtävän vakituinen täyttäminen on Porin Veden henkilöstöohjelman mukainen toimenpide. Palkkauksen rahoitus sisältyy vuosittaiseen Porin Veden käyttötalousbudjettiin. Porin Veden johtaja puoltaa vakinaistamista.

 • Laitospäällikkö, vakituinen työsuhde, Porin Vesi liikelaitos, Laitosyksikkö, PORI-08-8-22

  • Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikkö on nimitetty 1.9.2021 alkaen Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan virkaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Laitospäällikkö on ollut työvapaalla Porin Veden laitospäällikön toimesta 1.9.2021 alkaen.   Porin Vesi, liikelaitos hakee sisäistä täyttölupaa laitospäällikön toimen vakinaiseksi täyttämiseksi. Toimi täytetään edellyttäen, että laitospäällikön koeajan päättymisen 28.2.2022 jälkeen irtisanoutuu laitospäällikön tehtävästä. Laitospäällikön tehtävä on hoidettu syyskuusta alkaen määräaikaisesti varsin moninaisin sijaisjärjestelyin.
   Laitospäällikkö toimii Porin Veden toisen päätoimintayksikön; laitosyksikön, johtajana ja tarvittaessa Porin Veden johtajan toisena sijaisena. Laitospäällikön toimi on vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen toiminnan varmistamisen, investointien ylläpidon ja toimintojen kehittämisen vuoksi välttämätöntä täyttää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Käytönvalvoja, Porin Vesi, vakituinen työsuhde, Harjakankaan tekopohjavesilaitos, PORI-08-7-22

 • Laitospäällikkö, vakituinen työsuhde, Porin Vesi liikelaitos, Laitosyksikkö, PORI-08-8-22.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Porin Vesi