Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 35 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Satakunnan pelastuslaitos

PRIDno-2020-4955

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • 2 palomiestä, vakituinen virkasuhde, Kanta-Porin paloasema, PORI-14-1-22
  • Kanta-Porin palomies (virkanro 68393026) on valittu Porin toimialueelle aluepalomestarin virkaan. Hän on valinnan jälkeen irtisanoutunut palomiehen virasta. Kankaanpään paloaseman palomies (virkanro 38870012) on irtisanoutunut palomiehen virasta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Kanta-Porin paloasemalta ilmoitti yksi palomies halukkuutensa siirtyä sisäisesti Kankaanpään paloasemalle. Hän on siirtynyt virkanumeroineen, joten  viran (virkanro 38870012voi avata Kanta-Porin paloasemalle. Pelastustoimen operatiivinen valmius perustuu pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistamaan palvelutasopäätökseen. Palvelutason säilyttämiseksi vahvistetulla tasolla edellyttää avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämistä. 

 • Palomies, vakituinen virkasuhde, Huittisten paloasema, PORI-14-2-22

  • Rauman paloaseman palomies  on valittu ylipalomiehen virkaan 1.12.2021 alkaen. Hän on irtisanoutunut palomiehen virasta (38870116), joka on jäänyt täytettäväksi. Pelastuslaitokselta on ensin järjestetty sisäisiä siirtoja paloasemilta toisille halukkaiden kesken. Vapaa virka täytetään Huittisten paloasemalle. Pelastustoimen operatiivinen valmius perustuu pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistamaan palvelutasopäätökseen. Palvelutason säilyttämiseksi vahvistetulla tasolla edellyttää avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • 2 palomiestä, vakituinen virkasuhde, Kanta-Porin paloasema, PORI-14-1-22
 • Palomies, vakituinen virkasuhde, Huittisten paloasema, PORI-14-2-22.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Satakunnan Pelastuslaitos