Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 34 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

PRIDno-2020-6094

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Palveluasiantuntija, vakituinen työsuhde, Kansalaisopisto, PORI-03-160-21

  • Tehtävän vakituinen hoitaja siirtyy 1.1.2022 kaupungin sisällä ympäristövirastoon. Palveluasiantuntijan toimi on Kansalaisopiston toiminnan kannalta välttämätön. Kansalaisopiston vaativa erityistehtävä. Asiakaspalvelu, työsopimusten laadinta ja palkanmaksuun liittyvät tehtävät, kurssitilojen järjestelyt, kaupungin omien ja ulkopuolisten toimijoiden tilavaraukset kansalaisopistolle järjestyvät tämän työn kautta. 

 • Koulupsykologi, vakituinen työsuhde, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö, PORI-03-166-21

  • Haetaan täyttölupaa määräaikaisen koulupsykologin vakinaistamiselle. Vakinaistettavaksi esitettävä sykologi on toiminut psykologiharjoittelijana sivistystoimialalla 11.1.-11.6.2021, opintopsykologina 12.6-.31.12.2021 ja koulupsykologina 1.1.-30.6.2022. Täyttölupapyynnön perusteluna on kaupunginhallituksen päätös 10.5.2021 § 353, jossa se päätti myöntää sivistystoimialalle täyttöluvan neljän uuden koulupsykologin palkkaamiseksi 1.8.2021 alkaen. Tehtävä on lakisääteinen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Palveluasiantuntija, vakituinen työsuhde, Kansalaisopisto, PORI-03-160-21

 • Koulupsykologi, vakituinen työsuhde, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö, PORI-03-166-21.

Tiedoksi

HR-yksikkö, sivistystoimiala