Kaupunginhallitus, kokous 17.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 28 Vaalitoimikuntien ja -lautakuntien asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten, muutokset kokoonpanoihin

PRIDno-2021-4553

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022.

Vaalilain (714/1998) 15 §:n mukaan

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.9.2021 (§ 621) asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2022 aluevaaleja varten asetettavien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoa. Toimikuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

Ahola Esko, puheenjohtaja
Hakala Eija
Läntinen Ismo
Nyberg-Tuominen Sari
Pääkkönen Ville, varapuheenjohtaja
Hatanpää Matti
Kuoppala Raija
Lehti Iiris, sihteeri

Kokoonpanoja valmistellessaan toimikunnan tuli vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten poliittisen edustavuuden lisäksi tarkastella myös tasa-arvolain soveltamista. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kaupunginhallituksen asettamispäätöksessä toimikunnan harkittavaksi tuli myös vaalilain 16 §:n mukaisesti vaaliavustajien nimeäminen. Vaalilain mukaan vaalilautakunta nimeää vaalipäivän äänestystä varten yhden tai useamman vaaliavustajan. Aiempina vuosina vaalilautakunnat ovat nimenneet vaaliavustajaksi vaalilautakunnan varajäsenen tai varsinaisen jäsenen. Menettely on ollut toimiva, jonka vuoksi ei ole katsottu tarpeelliseksi, että valmisteleva toimikunta nimeää vaaliavustajia jäsenten ja varajäsenten lisäksi. Vaalilain mukaan vaalilautakunta voi lisäksi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestämistä varten sekä 77 §:ssä tarkoitettua äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusministeriön tietojärjestelmien käyttämistä varten. Tarvittavan avustavan henkilön ottamisesta vaalilautakuntiin vastaa käytännössä keskusvaalilautakunnan sihteeristö sekä keskusvaalitoimisto keskusvaalilautakunnan alaisuudessa.

Vaalitoimielimiin pyydettiin edustajia vaalilain 15 §:n mukaisesti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Satakunnan vaalipiirissä ehdokkaita asettaneilta puoluerekisteriin merkityiltä puolueilta. Huomioon otettavia puolueita oli yhteensä 12 kappaletta, joista seitsemän on esittänyt ehdokkaita vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin.

Toimikunta on valmistellut vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoesityksen edellä kuvatun mukaisesti. Esitys kokoonpanoista on asian liitteenä.

Toimikunta toteaa, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien työskentelyyn samoin kuin varsinaiset jäsenetkin.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat liittenä olevan toimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.11.2021 (§ 784) asettanut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2022 aluevaaleja varten. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten nimeämisessä on otettu huomioon vaalilain 15 §:n mukainen poliittisen edustavuuden vaatimus sekä tasa-arvolain mukainen vaatimus vaalilautakuntien ja -toimikuntien sukupuolijakaumista. Poliittinen edustavuus merkitsee sitä, että vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa Satakunnan vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Sekä vaalilain että tasa-arvolain mukainen edustavuuden tarkastelu tehdään erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Kuntalain 70 §:n mukaan eron myöntämisestä luottamustoimesta päättää luottamushenkilön valinnut toimielin eli vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien osalta kunnanhallitus.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen seuraavat jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet esteestä toimia vaalilautakunnassa:

 • Jukka Antila, jäsen, 007 Uusikoivisto ja Koivula
 • Eeva Kangasniemi, varajäsen, 012 Käppärä ja Musa
 • Tapani Pihlajikko, varajäsen, 016 Kyläsaari
 • Eeva Lahtinen, varajäsen, 017 Pihlava
 • Riitta Sulameri, puheenjohtaja, 019 Reposaari
 • Virve Usva-Tuomela, jäsen, 020 Ahlainen
 • Kaarina Ranne, varajäsen, 020 Ahlainen

 

Jotta poliittinen edustavuus otetaan huomioon vaalilain 15 §:n edellyttämällä tavalla, tulee Reposaaren vaalilautakunnan puheenjohtajan vaihtuessa tehdä lisäksi muutos lautakunnan varapuheenjohtajan ja yhden varajäsenen osalta. Ehdotetulla muutoksella varapuheenjohtaja siirtyy varajäseneksi ja varajäsen varapuheenjohtajaksi. Lautakunnan jäsenet ovat antaneet suostumuksensa muutokselle.

Kaupunginhallituksen 13.9.2021 (§ 621) nimeämän vuoden 2022 aluevaaleja varten asetettavien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoja valmistelevan toimikunnan jäsenet ovat tehneet ehdotukset estyneiden henkilöiden tilalle tuleviksi henkilöiksi sekä Reposaaren vaalilautakuntaan tehtäväksi muutokseksi.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot ovat kokonaisuudessaan asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • myöntää estyneille eron vaalilautakunnan jäsenyydestä
 • valita seuraavat henkilöt estyneiden sijalle:
  • Hannu Salo, jäsen, 007 Uusikoivisto ja Koivula
  • Sari Ruusunen, varajäsen, 012 Käppärä ja Musa
  • Simo Raita, varajäsen, 016 Kyläsaari
  • Nora Salminen, varajäsen, 017 Pihlava
  • Jenni Huhtapelto, puheenjohtaja, 019 Reposaari
  • Aida Keita, jäsen, 020 Ahlainen
  • Silja Kivistö, varajäsen, 020 Ahlainen
 • siirtää Reposaaren (019) vaalilautakunnan varajäsen Toni Sulameren vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja Mikko Kivisen Reposaaren vaalilautakunnan varajäseneksi
 • todeta, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakunnan ja toimikunnan työskentelyyn samoin kuin varsinaisetkin jäsenet
 • tarkastaa pöytäkirja tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.11.2021 (§ 784) ja 20.12.2021 (§ 883) asettanut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2022 aluevaaleja varten. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten nimeämisessä on otettu huomioon vaalilain 15 §:n mukainen poliittisen edustavuuden vaatimus sekä tasa-arvolain mukainen vaatimus vaalilautakuntien ja -toimikuntien sukupuolijakaumista. Poliittinen edustavuus merkitsee sitä, että vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa Satakunnan vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Sekä vaalilain että tasa-arvolain mukainen edustavuuden tarkastelu tehdään erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Kuntalain 70 §:n mukaan eron myöntämisestä luottamustoimesta päättää luottamushenkilön valinnut toimielin eli vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien osalta kunnanhallitus.

Kaupunginhallituksen edellä mainittujen päätösten jälkeen seuraavat jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet esteestä toimia vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa:

 • Ulla Pynnä, puheenjohtaja, 4. vaalitoimikunta ja varapuheenjohtaja, 001 Keskikaupunki ja Itätulli
 • Mika Läntinen, varajäsen, 5. toimikunta
 • Marja-Leena Hellesuo, varajäsen, 5. toimikunta
 • Leea Pennanen-Salli, varajäsen, 017 Pihlava

Kaupunginhallituksen 13.9.2021 (§ 621) nimeämän vuoden 2022 aluevaaleja varten asetettavien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoja valmistelevan toimikunnan jäsenet ovat tehneet ehdotukset estyneiden henkilöiden tilalle tuleviksi henkilöiksi.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot ovat kokonaisuudessaan asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • myöntää estyneille eron vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenyydestä,
 • valita seuraavat henkilöt estyneiden sijalle:
  • Erja Järvinen, puheenjohtaja, 4. toimikunta
  • Johanna Hellman, varajäsen, 5. toimikunta 
  • Ilona Wessman, varapuheenjohtaja, 001 Keskikaupunki ja Itätulli
  • Terttu Nuolivaara, varajäsen, 017 Pihlava,
 • todeta, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakunnan ja toimikunnan työskentelyyn samoin kuin varsinaisetkin jäsenet,
 • tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä täydensi päätösesitystään seuraavasti:

Lisätään alkuperäiseen päätösesitykseen varajäseneksi 5. vaalitoimikuntaan Simo Järvinen.

Valmistelija

 • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.11.2021 (§ 784), 20.12.2021 (§ 883) ja 10.1.2022 (§ 4) asettanut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vuoden 2022 aluevaaleja varten. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten nimeämisessä on otettu huomioon vaalilain 15 §:n mukainen poliittisen edustavuuden vaatimus sekä tasa-arvolain mukainen vaatimus vaalilautakuntien ja -toimikuntien sukupuolijakaumista. Poliittinen edustavuus merkitsee sitä, että vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa Satakunnan vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Sekä vaalilain että tasa-arvolain mukainen edustavuuden tarkastelu tehdään erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Kuntalain 70 §:n mukaan eron myöntämisestä luottamustoimesta päättää luottamushenkilön valinnut toimielin eli vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien osalta kunnanhallitus.

Kaupunginhallituksen edellä mainittujen päätösten jälkeen seuraavat jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet esteestä toimia vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa:

 • Joni Piiroinen, jäsen, 001 Keskikaupunki ja Itätulli
 • Nora Salminen, varajäsen, 017 Pihlava
 • Jaakko Ahoranta, varajäsen, 023 Lavia
   

Kaupunginhallituksen 13.9.2021 (§ 621) nimeämän vuoden 2022 aluevaaleja varten asetettavien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoja valmistelevan toimikunnan jäsenet ovat tehneet ehdotukset estyneiden henkilöiden tilalle tuleviksi henkilöiksi.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot ovat kokonaisuudessaan asian liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • myöntää estyneille eron vaalilautakunnan jäsenyydestä,
 • valita seuraavat henkilöt estyneiden sijalle:
  • Pekka Träskelin, jäsen, 001 Keskikaupunki ja Itätulli
  • Siru Mäntysalo, varajäsen, 017 Pihlava
  • Matti Viitala, varajäsen, 023 Lavia
 • todeta, että varajäsenet osallistuvat vaalilautakunnan työskentelyyn samoin kuin varsinaisetkin jäsenet,
 • tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Henkilöt, joille myönnetään ero, valitut henkilöt, mainittujen vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheenjohtajat, keskusvaalilautakunta