Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Asemakaavan muutokseen 609 1702 liittyvä maankäyttösopimus

PRIDno-2019-146

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 27.11.2019 § 265:

 

”Asemakaavan muutokseen 609 1702 liittyvä maankäyttösopimus, Kiinteistö Oy Porin Teljätalo

Kiinteistö Oy Porin Teljätalo omistaa tontin Riihiketo 609-9-7-8, joka voimassa olevan asemakaavan mukaan kuuluu autohuoltokortteliin (AHK). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1702 mukaan tontin käyttötarkoitus muuttuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-83) ja tontin rakennusoikeus nousee 12.922 k-m2:stä 14.700 k-m2:iin. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, joita laskettaessa otetaan huomioon myös kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Yhtiön kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein.

Maankäyttösopimusta koskevien neuvottelujen pohjaksi kaupunki on hankkinut Newsec Valuation Oy:ltä arvion asemakaavan muutosehdotuksen tuottamasta maapohjan arvonnoususta maanomistajalle. Arvo nousee sekä käyttötarkoituksen muutoksen että rakennusoikeuden lisääntymisen vuoksi, arvion mukaan yhteensä 1.900.000 €. Ottaen huomioon uudisrakentamisen edellyttämät purkukustannukset, arviolta 300.000 €, neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että yhtiö suorittaa kaupungille 800.000 euron suuruisen korvauksen. Korvauksesta maksetaan 260.000 € kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulosta sekä 270.000 € vuotta ja loput 270.000 € kahta vuotta myöhemmin. Korvaus on 50 % lasketusta arvonnoususta.

 

Oheismateriaali

Luonnos maankäyttösopimukseksi

 

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1702 käsittelyn yhteydessä, että Kiinteistö Oy Porin Teljätalon kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää edelleen, että Kiinteistö Oy Porin Teljätalon kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1702 yhteydessä.

 

Lisätietojen antaja:

Tonttipäällikkö Antti Kilkku, Infrajohtaminen, puh. 044 701 1811

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kiinteistö Oy Porin Teljätalo
Infrajohtaminen, maapolitiikka

 

Teknisen lautakunnan päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ”

 

Teknisen lautakunnan 27.11.2018 § 265 tekemän päätöksen jälkeen tontin 609-9-7-8 omistaja on vaihtunut. Tontin uusi omistaja on GC Invest Oy. Maankäyttösopimus tehdään tontin uuden omistajan kanssa. Oheinen maankäyttösopimusluonnos on päivitetty omistajatietojen osalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asemakaavan muutoksen 609 1702 käsittelyn yhteydessä, että GC Invest Oy:n kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää edelleen, että GC Invest Oy:n kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1702 yhteydessä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, GC Invest Oy, Infrajohtaminen/Anttila

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.