Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Henkilöstöraportti 2018

PRIDno-2019-1179

Valmistelija

  • Sirkka-Liisa Varjus, sirkka-liisa.varjus@pori.fi

Perustelut

Henkilöstöraportin tehtävänä on tukea strategista henkilöstöjohtamista. Henkilöstöraportin avulla seurataan kaupungin henkilöstön tilaa ja kerätään tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Vaikka raportti kuvaa toteutunutta nykytilaa, sen tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuuteen ja siihen varautumiseen.

Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstöä koskevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Lisäksi henkilöstöohjelman painopistealueiden (henkilöstövoimavarojen johtaminen ja työnantajakuva, osaamisen johtaminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen) kautta kuvataan mm. henkilöstöä koskevia toteutuneita kehittämistoimia. Vertailtavuutta aikaisempiin raportteihin ei ole kyetty kaikilta osin säilyttämään, mikä johtuu vuoden 2018 aikana käyttöön otetusta uudesta Kuntari-raportointijärjestelmästä. Keskeisenä työpanosta kuvaavana tunnuslukuna on käytetty henkilötyövuotta, koska se kuvaa paremmin vuoden aikana palveluksessa ollutta työvoimaa ja tehtyä työpanosta kuin henkilöstömäärä vuoden viimeisenä päivänä.

Tarkastuslautakunnan suosituksena on, että henkilöstöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa samaan aikaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa, jotta henkilöstöraportin tiedot on mahdollista huomioida henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutumisen osalta arviointikertomusta laadittaessa. Tästä syystä raportin valmistelun aikataulutusta on uudistettu.

Henkilöstöraporttia käsitellään HR-yksikön ja toimialojen sekä laitosten edustajien yhteisessä HR-kehitysfoorumissa 12.3.2019 sekä HR-yksikön edustajien ja pääluottamusmiesten tapaamisessa 14.3.2019.

Liitteet            Pori_Henkilöstöraportti 2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus

  • hyväksyy vuoden 2018 henkilöstöraportin
  • ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2018 henkilöstöraportin tiedoksi.

 

Lisätietojen antaja    

Henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen, puh. 044 701 1230

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2018 henkilöstöraportin ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2018 henkilöstöraportin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi