Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kuntarahoituksen yhtiökokous 28.3.2019

PRIDno-2019-1270

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.3.2019 kello 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 5. krs. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hänen sijaiselle,  yhtiöjärjestyksen muutos, hallituksen jäsenten palkkiosta ja lukumäärästä päättäminen, hallituksen valitseminen sekä tilintarkastajavalinta. Kuntarahoituksen vuosikertomus vuodelta 2018 sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla internet-sivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi. 

Yhtiön hallitus esittää tilikaudelta 2018 maksettavaksi osingoksi 0,16 euroa / osake, joka Porin kaupungin omistusosuudella tarkoittaa yhteensä 15.400,00 euroa. Ehdotetussa yhtiöjärjestyksen muutoksessa hallituksen jäsenmäärää kasvatetaan nykyisestä kahdeksasta yhdeksään. Muut ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset ovat teknisluonteisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä 
vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Samoin kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeena, että Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokouskutsulla olevat hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina sekä päättää antaa muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 115 Porin kaupungin tilinpäätös 2018.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää

Kokouskäsittely

Asian käsittelyyn esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Mika Tuovinen. Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän kohdalla toimi Petri Huru.

 

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.