Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Markkinaoikeuden vastinepyyntö/ hoitajakutsujärjestelmää koskeva hankintapäätös

PRIDno-2019-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Perusturva ja tekninen toimiala yhdessä Ulvilan kaupungin kanssa ovat ilmoittaneet kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta.

Teknisen toimialan tilayksikön päällikkö on 27.11.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Oy Everon Ab:n tarjouksen.

Vivago Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeudelle ja vaatinut hankintapäätöksen väliaikaista keskeyttämistä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tämä vaatimus on kaupungin puolelta vaadittu hylättäväksi.

Markkinaoikeus on antanut 7.1.2019 väliaikaisen päätöksen hankintamenettelyn väliaikaisesta keskeyttämisestä ja hylännyt väliaikaista kieltämistä koskevan hakemuksen.

Hankinnan kohteena on hoitajakutsujärjestelmä, jolla on merkitystä potilasturvallisuuden kannalta. Ellei järjestelmää uusita, potilaspaikat vähenevät. Kyseessä on järjestelmä, jonka mahdollisimman laaja käyttöönotto ja toimivuus ovat tärkeitä yleisen edun kannalta. Ratkaisevana tekijänä on kuitenkin ollut se, että vanhuspalvelun yksikössä on hoitajakutsuna järjestelmä, johon ei saa enää huoltoa eikä varaosia, ja että kaikilla asukkailla ei ole toimivaa hoitajakutsua. Hoitajakutsujärjestelmä on luonteeltaan sellainen hankinta, jonka laajentaminen uusiin yksiköihin väliaikaisena ei ole ongelmatonta. Mahdollisimman laaja kattavuus on potilasturvallisuuden kannalta tärkeää. Markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon hankintayksikön asiassa esittämät seikat sekä valittajan mahdollisuus vaatia asiassa hyvitysmaksua, että täytäntööpanon kieltämisestä aiheutuisi suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen edut olisivat.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan tilayksikön päällikkö on 27.11.2018 tehnyt päätöksen hoitajakutsujärjestelmän hankkimisesta Noormarkun lähipalvelukeskukseen sekä Mäntylinnaan ja valinnut toimittajaksi Everon Oy:n.

Vivago Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeudelle, koska tarjous ei valittajan mielestä ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia ja hankintasopimus on tehty liian aikaisin.

Teknisen toimialan tilayksikkö, perusturvakeskus ja hankintapäällikkö ovat antaneet asiassa lausuntonsa, joiden perusteella on laadittu vastineluonnos markkinaoikeudelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää markkinaoikeudelle kaupunginlakimiehen laatiman luonnoksen mukaisen vastineen Vivago Oy:n valituksen johdosta hoitajakutsujärjestelmän hankintaa koskevassa asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Markkinaoikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.