Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Porin Satama Oy:n ennakkokäsityspyyntö ja takausanomus

PRIDno-2019-1320

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin Satama Oy on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja se kuuluu Pori-konserniin. Yhtiö pyytää hakemuksessaan konserniohjeen mukaista ennakkokäsitystä merkittäville investoinneilleen sekä Porin kaupungin 80 %:n omavelkaista takausta näitä investointeja varten otettavalle enintään 30.000.000,00 euron lainalle.

Konserniohjeen (KV 2.10.2017) mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys kapunginhallitukselta tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu, ja että se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.

Porin Satama Oy:n hakemuksen mukaan yhtiön  satamainfra on elinkaarensa päässä ja se edellyttää merkittäviä investointeja. Kallonlahden satama-alueelle rakennettavan laiturin on tarkoitus vastata markkinoiden muutokseen mm. kasvavan laivankoon osalta. 12 m syväys on sataman infran rakentamisen mukainen edellytys pitkäjänteiselle liiketoiminnalle ja  sen kehittämiselle. Uusi laituri antaa Porin Satama Oy:lle valmiuden vastata entistä paremmin teollisten asiakkaiden, logistiikkayhtiöiden ja varustamoiden tarpeisiin kustannustehokkaasti. Samoin sataman liiketoiminnan kasvumahdollisuudet parantuvat oleellisesti uuden laiturin rakentamisen myötä. Hankkeen yhteydessä syntyy myös 9 ha uutta kenttätilaa, joka luo mahdollisuudet erilaisille yhtiöille sijoittua satama-alueelle mukaan lukien uudet operaattorit ja liikennevirrat. Investoinnin tarkoitus on myös taata Harjavallan suurteollisuuspuiston tavaravirtojen häiriötön jatkuvuus kestävän kehityksen strategian puitteissa. 

Yhtiö on pyytänyt tarjouksia enintään 30.000.000,00 euron lainasta 20 vuoden maksuajalla vakuutena Porin kaupungin 80 % omavelkainen takaus ja kiinteistövakuus tai pelkkä kiinteistövakuus. Edullisimman marginaalitarjouksen antoi 20 vuoden maksuajalla Länsi-Suomen Osuuspankki, jonka lainamarginaali on 80 % takauksella 0,55 %. Lainan ottamiseen liittyvät nosto- tai muut kulut selviävät liitteenä olevan lainatarjousten vertailutaulukosta.

Kuntalain takauksia koskeva pykälän 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Euroopan komission tiedonannossa 2008/C155/02 on otettu kantaa erityisesti takausten ja vakuuksien osalta niiden kuulumisesta valtiontukisääntelyn piiriin. Tiedonannossa kuvaillaan edellytykset, joiden täyttyessä takauksen myöntämiseen ei sisälly valtiontukea. Edellytykset, joiden kaikkien täytyy toteutua, ovat seuraavat:

    1.    velallinen ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;

    2.    takauksen laajuus on tarkasti määriteltävissä myöntämishetkellä;

    3.    takaus liittyy rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja se ei kata enempää kuin 80 % lainan tai muun rahoitussitoumuksen määrästä;

    4.    takauksesta suoritetaan myöntäjälle markkinaperusteinen korvaus.

Konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö toteaa, että yhtiön toimiva johto on käynyt alusta asti tiivistä keskustelua omistajaohjausyksikön päällikön kanssa rahoitussopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Haettava rahalaitoslaina on kilpailutettu kattavasti eri rahalaitosten kesken ja lainan korkosidonnaisuus on omistajaohjausyksikön mielestä perusteltu. Koska Porin Satama Oy toimii kilpailulla markkinoilla, Porin kaupungin omavelkainen takaus on rajoitettava  80 prosenttiin lainan määrästä ollen euroina 24.000.000,00. Yhtiö ei ole myöskään taloudellisissa vaikeuksissa tilinpäätöstietojen mukaan. Samoin takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, ja sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu 20 vuoteen. 

Takauksesta peritään markkinaehtoinen hinta. Omistajaohjausyksikkö on määrittänyt takausprovision ns. safe harbour -maksun mukaisesti 0,4 %:ksi. Provisio peritään vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. Kaupunginhallituksella on oikeus tarvittaessa tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

Omistajaohjausyksikkö esittää, että Porin Satama Oy antaisi Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta kiinteistökiinnityksen määrältään 24.000.000,00 euroa sekä luovuttaisi panttikirjat Porin kaupungin omistajaohjausyksikön hallintaan. Omistajaohjausyksikkö katsoo, että myönnettävä takaus ei vaaranna Porin kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

Samalla omistajaohjausyksikkö toteaa, että yhteisön, jonka puolesta kaupungin takaus on annettu, tulee välittömästi antaa kaupungille ilmoitus toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa investointiasiassa Porin Satama Oy:lle myönteisen ennakkokäsityksen.

Samalla kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Porin Satama Oy:lle Länsi-Suomen Osuuspankista em. ehdoin otettavalle enintään 30.000.000,00 euron lainalle omavelkaisen takauksen siten, että kaupungin takaus kattaa 80 % yhtiölle myönnettävästä lainasta ollen siis maksimissaan 24.000.000,00 euroa, ja joka maksetaan takaisin 20 vuoden aikana luottosopimuksen allekirjoittamisesta lyhennysvälin ollessa yksi kuukausi. Velasta perittävä vuotuinen korko on 3 kuukauden euribor lisättynä 0,55 %-yksikön marginaalilla. Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia viiden vuoden välein alkaen lainan allekirjoituspäivästä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että takauksen myöntämisen ehtoina ovat:

 -    Annettavan omavelkaisen takauksen myöntämisestä peritään 0,4 %:n takausprovisio vuosittain jäljellä olevan lainapääoman määrästä. 1. vuoden takausprovisio on maksettava viisi (5) pankkipäivää velkakirjan allekirjoittamisesta Porin kaupungin konsernihallinnon omistajaohjausyksikön ilmoittamalle pankkitilille. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa tarvittaessa takausprovision määrää myöhemmin Iuokituslaitosten arviointien ja komission takauksina annettavia valtiontukia koskevan tiedonannon perusteella.

-     Porin Satama Oy antaa Porin kaupungille vastavakuudeksi takauksesta kiinteistökiinnityksen määrältään 24.000.000,00 euroa sekä luovuttaa panttikirjat Porin kaupungin konsernihallinnon omistajaohjausyksikön hallintaan.

-     Porin Satama Oy:n tulee takauksen myöntämisen jälkeen antaa Porin kaupunginhallitukselle välittömästi ilmoitus omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Porin Satama Oy/Sari De Meulder, omistajaohjausyksikkö/Anne Koivuniemi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.