Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Porin kaupungin tilinpäätös 2018

PRIDno-2019-902

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousyksikön 14.1.2019 lähettämän kirjeen mukaan toimialojen tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä oma osuutensa tilinpäätös- ja toimintakertomukseen vuodelta 2018. Tarkastuslautakunnan tulee käsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedot 2018 tarkastustoimen osalta.

Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 ovat esityslistan oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkastustoimen osalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkastustoimen osalta.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Talousyksikkö on koonnut kuntalain mukaisen vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjan, joka on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätökseen sisältyy oikaisuja edellisten tilikausien ylijäämään  -4 713 270,10 euroa. Oikaisujen perusteet ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2018 ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn - 4 713 270,10 euron oikaisun.

 

Kaupunginhallitus esittää tilikauden −13 706 709,61 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
  2. Tuloutetaan perintö- ja vahinkorahastojen käyttö 169 095,32 euroa.
  3. Rahastoidaan perintö- ja vahinkorahastoihin yhteensä 349 204,00 euroa.
  4. Siirretään tilikauden alijäämä 13 853 484,96 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille.

 

Kaupunginhallitus antaa talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin tulee tarvetta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että tilinpäätösasiakirjaan on tehty korjaus konsernin tuloslaskelmaan, konsernin rahoituslaskelmaan ja konsernin taseeseen sekä näihin liittyen liitetietoihin 6, 13 ja 25.

Kokouskäsittely

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 13:50.

 

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Maija Arola

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.