Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Riihikedon (9.) kaupunginosan korttelia 7 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1702 (Teljätalo)

PRIDno-2019-146

Valmistelija

  • Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 6.2.2019 KA-6:

 

Asemakaavan muutosalue sijoittuu keskustan tuntumaan, vajaan kilometrin etäisyydelle torista Riihikedon (9.) kaupunginosaan Teljänkadun ja Kuninkaantien väliin.

Tontin vanha kaavamerkintä AHK (autohuoltokortteli) ei ole ajanmukainen.

Kaavamuutoksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) viereisten korttelialueiden tapaan. Asemakaavan muutoksessa suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi osoitetaan seitsemän nykyisen neljän sijasta. Rakennusoikeus lisääntyy nykyisestä 12922 kam2:stä 14700 kam2:iin. Viereisellä Pasaasin asuinkorttelialueella suurimmat sallitut kerrosluvut ovat neljästä kahdeksaan. Viereiset Pasaasin korttelialueet ovat vielä osittain rakennusvaiheessa.

Asemakaavaa valmistellaan yhteistyössä Kiinteistö Oy Porin Teljätalon (Rakennusliike J.Rajala Oy:n) konsultin Arkkitehtitoimisto Aaron Rantala Oy:n kanssa.

Kaavamuutos on tullut vireille Kiinteistö Oy Porin Teljätalon aloitteesta 14.6.2017. Vireille tuloa koskeva viranomaispäätös on PORI/1556/2017, VP§ 24/2017.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 13.9.2017. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

 

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 15.-28.3.2018.

Asemakaavan aiempi käsittely on nähtävissä liitteessä (kh 5.11.2018).

 

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 15.11.-14.12.2018.

Asemakaavan muutosehdotusta vastaan ei tehty yhtään muistutusta.

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiayksikön, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, DNA Oy Länsi-Suomen, Satakunnan pelastuslaitoksen, ympäristö- ja lupapalveluiden ja teknisen lautakunnan lausunnot.

Asemakaavan muutoksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet lausuntoihin (liite: asemakaavan muutos 609 1702, palauteraportti).

 

Lausunnot eivät ole aiheuttaneet muutoksia asemakaavan muutosehdotukseen.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Riihikedon 9. kaupunginosan korttelia 7 koskeva asemakaavan muutos 609 1702 (Teljätalo), päivätty 16.10.2018 hyväksytään.

Kaavamuutoksen hakijalta Kiinteistö Oy Porin Teljätalo:lta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 5.000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2.500 euroa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu, Kiinteistö Oy Porin Teljätalo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.