Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Tontin Väinölä 609-44-54-18 vuokraaminen, Plus Hoivakiinteistöt Oy perustettavan yhtiön lukuun

PRIDno-2019-457

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 20.8.2018 (§ 385) päättänyt vuokrata osoitteessa Latokartanontie 10 sijaitsevan palvelu- ja asuinrakennusten tontin (PA-1) Väinölä 609-44-54-15 tai siitä lohkottavan pienemmän tontin Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Päätöksen mukaan vuokrasopimus tuli allekirjoittaa viimeistään 31.12.2018. Yhtiöllä oli suunnitteilla tontille kaksi eri hanketta, joista pidemmälle edennyttä palveluasumisyksikkö varten tontista lohkottiin 3.446 m²:n suuruinen tontti Väinölä 609-44-54-17. Tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Toinen hanke ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen, että yhtiö olisi voinut allekirjoittaa lohkomisen yhteydessä muodostettua toista tonttia Väinölä 609-44-54-18 koskevan vuokrasopimuksen päätöksen mukaisessa määräajassa. Yhtiö on pyytänyt allekirjoittamisajan jatkamista 30.6.2019 saakka. Toiselle tontille yhtiöllä on suunnitteilla erityisryhmien palveluasumisyksikkö. Allekirjoitusajan jatkamispyyntöön voidaan suostua. Yhtiöltä peritään kuitenkin ensimmäisen päätöksen määräajan ylittävältä ajalta varausmaksu vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Varausmaksu on noudatetun käytännön mukaisesti 2,5 % tontin arvosta vuodessa eli 1.897,76 euroa ajalta 1.1.-30.6.2019.

Tontin Väinölä 609-44-54-18 keskeiset vuokraehdot ovat:

Pinta-ala:                                 4.840 m²
Rakennusoikeus:                     2.904 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:          1460 k-m²
Vuokra-aika:                             allekirjoituspäivä – 31.12.2069
Vuosivuokra:                            7.591,10 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 (§ 91) vahvistanut palveluasumisen tonttien hinnat Porin kaupungissa. Luovutettava tontti kuuluu hinnoittelun piiriin. Vuosivuokra on 5 % Väinölän vahvistetusta yksikköhinnasta 50 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla (vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla 52,28 €/k-m²). Yritystonttien sopimusmallia soveltaen laadittava vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontti Väinölä 609-54-44-18 vuokrataan Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 5.2.2019 (§ 29). Päätöksen jälkeen Plus Hoivakiinteistöt Oy on esittänyt oheisen tontinkäyttöluonnoksen mukaisia hankkeita toteutettavaksi nyt päätöksessä olevalle tontille Väinölä 609-44-54-18 sekä viereiselle tontille Väinölä 609-44-54-17, joka on alla olevan mukaisesti vuokrattu Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun aiemmin.

Tekninen lautakunnan on kokouksessa 5. helmikuuta päättänyt tontin Väinölä 609-44-54-18 rakentamisvelvollisuudeksi 1.460 k-m². Tontille on kuitenkin suunnitteilla 995 k-m²:n suuruinen palvelutalo. Palvelutalohanke toteutettaisiin yhdessä viereisen tontin palvelutalohankkeen kanssa. Hankkeiden toteuttaminen on tarkoitus aloittaa heti tontin luovutuksen jälkeen, ja yhtiöllä on tavoite saada palvelutalot käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Hanke voidaan kokonaisuudessaan hyväksyä. Teknisen lautakunnan päätökseen esitetään siten muutosta vuokrattavan tontin Väinölä 609-44-54-18 rakentamisvelvollisuuden osalta. Muutoin tonttia esitetään vuokrattavaksi teknisen lautakunnan aiemman päätösesityksen mukaisesti seuraavasti.

Kaupunginhallitus on 20.8.2018 (§ 385) päättänyt vuokrata osoitteessa Latokartanontie 10 sijaitsevan palvelu- ja asuinrakennusten tontin (PA-1) Väinölä 609-44-54-15 tai siitä lohkottavan pienemmän tontin Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Päätöksen mukaan vuokrasopimus tuli allekirjoittaa viimeistään 31.12.2018. Yhtiöllä oli suunnitteilla tontille kaksi eri hanketta, joista pidemmälle edennyttä palveluasumisyksikkö varten tontista lohkottiin 3.446 m²:n suuruinen tontti Väinölä 609-44-54-17. Tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Toinen hanke ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen, että yhtiö olisi voinut allekirjoittaa lohkomisen yhteydessä muodostettua toista tonttia Väinölä 609-44-54-18 koskevan vuokrasopimuksen päätöksen mukaisessa määräajassa. Yhtiö on pyytänyt allekirjoittamisajan jatkamista 30.6.2019 saakka. Toiselle tontille yhtiöllä on suunnitteilla erityisryhmien palveluasumisyksikkö. Allekirjoitusajan jatkamispyyntöön voidaan suostua. Yhtiöltä peritään kuitenkin ensimmäisen päätöksen määräajan ylittävältä ajalta varausmaksu vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen saakka. Varausmaksu on noudatetun käytännön mukaisesti 2,5 % tontin arvosta vuodessa eli 1.897,76 euroa ajalta 1.1.-30.6.2019.

Tontin Väinölä 609-44-54-18 keskeiset vuokraehdot ovat:

Pinta-ala:                                 4.840 m²
Rakennusoikeus:                     2.904 k-m²
Rakentamisvelvollisuus:          995 k-m²
Vuokra-aika:                             allekirjoituspäivä – 31.12.2069
Vuosivuokra:                            7.591,10 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 (§ 91) vahvistanut palveluasumisen tonttien hinnat Porin kaupungissa. Luovutettava tontti kuuluu hinnoittelun piiriin. Vuosivuokra on 5 % Väinölän vahvistetusta yksikköhinnasta 50 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla (vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla 52,28 €/k-m²). Yritystonttien sopimusmallia soveltaen laadittava vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontti Väinölä 609-54-44-18 vuokrataan Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi
  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 5.3.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontti Väinölä 609-​44-54-​18 vuokrataan Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyn mukaisesti ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, Infrajohtaminen / maapolitiikka / Anttila

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi