Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Vuoden 2019 lainanotto

PRIDno-2019-1155

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarviossa kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi on ennakoitu 54,4 M€. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu 41 M€. Investointimenot (brutto) ovat 44,9 M€.

Lainatarjousten pyynti vuoden 2019 osalta jaetaan kahteen tai kolmeen tarjouskierrokseen. Ensimmäisen kierroksen osalta pyydettiin tarjoukset 20,0 miljoonan euron määräisestä velkakirjalainasta. Kyseinen laina tullaan nostamaan yhdessä erässä.

Ensimmäisen kierroksen osalta lainatarjoukset pyydettiin yhdeksältä pankilta tai muulta rahoittajalta ja tarjoukset saatiin määräajan puitteissa viideltä rahoittajalta.

Viitekorkona lainatarjouksessa käytettiin kuuden kuukauden euribor-korkoa. Kyseinen viitekorko 11.3.2019 oli -0,232 prosenttia. Lainatarjouksien ehdot on selvitetty huolella. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä edelleen historiallisen alhaalla, on silti erityisen tärkeää kiinnittää huomiota rahoittajan perimän marginaalin tasoon, vakauteen ja pysyvyyteen sekä sitä kautta lainan korkoriskin hallittavuuteen.

Pyydetyillä ehdoilla ja huomioiden edellä mainitut muut perustelut kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtuvakorkoisen tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj. Lainakilpailutusaineisto kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan 10 vuoden laina-ajalla ja sidottuna kuuden kuukauden euribor-korkoon marginaalilla 0,260 prosenttia. Koron marginaalia on mahdollisuus tarkistaa viiden vuoden jälkeen ensimmäisen erän nostosta. Lainan nostosta ei peritä kuluja eikä palkkioita. Luoton tulee olla kokonaisuudessaan nostettu 29.5.2019 mennessä.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan asiakohdan § 141 Kuntarahoituksen yhtiökokous 28.3.2019. Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän kohdalla toimi Petri Huru.

 

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää

Kokouskäsittely

Asian käsittelyyn esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen sijaansa saapui Mika Tuovinen.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Omistajaohjausyksikkö/Ulla Pynnä

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi