Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksa

PRIDno-2019-402

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on kokouksessaan 7.3.2018 § 24 hyväksynyt toimialan taksan. Toimialalla on hyväksynnän jälkeen tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi taksaa on tarpeen tarkistaa.

Kaupunkimittauksen viranomaismaksujen osalta taksaa on pyritty selkiyttämään ja johdonmukaistamaan niin, että se olisi helpommin tulkittavissa. Myös ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia esimerkiksi erillisenä tai sivutoimituksena suoritettavien kiinteistötoimitusten hinnoittelussa on pyritty poistamaan. Kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiin on lisätty hinta KmL 165 § mukaiselle sopimukseen perustuvalle kiinteistörasitteen poistamiselle tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttamiselle kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Tonttijakojen osalta hinnaston tulkintaa ja hinnoitteluperusteita on pyritty kirjoittamaan paremmin auki. Taustana ja ohjeena tonttijakojen hinnoittelussa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain 82 §, jonka sisältö on seuraavanlainen:

”Tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset

Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset.”

Kuntaliiton kiinteistöinsinöörin opas ohjeistaa aiheesta seuraavaa:

”Tonttijaon kustannukset

Maanomistajan hakemasta yksityisen edun vaatimasta erillisen tonttijaon tai sen muutoksen laatimisesta aiheutuneet kustannukset voidaan periä hakijalta (MRL 82 §). Periä siis voidaan kaikki todelliset kustannukset ja myös ensimmäisen tonttijaon osalta. Tätä mahdollisuutta on myös perusteltua käyttää kaikissa niissä tapauksissa, joissa hakija omistaa kokonaan laadittavan tonttijaon kohteena olevan alueen; oli sitten kyse koko korttelista tai sen osasta.”

Lisäksi tonttijakojen osalta hinnastoon on lisätty erillinen hinta nk. koelaskennalle. Hintojen korotus on pyritty pitämään maltillisena, korotukset siltä osin kuin niitä on, ovat korkeintaan parin prosentin luokkaa verrattuna vanhaan hinnastoon.

Kaupunginvaltuusto on 28.1.2019 § 6 hyväksynyt Porin kaupungin rakennusjärjestyksen. Uuden rakennusjärjestyksen mukaiset maksut on esitetty taksaehdotuksessa.

Ympäristönsuojelulain 1.2.2019 voimaan tulleet muutokset muun muassa laajennetun ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta edellyttää lisäyksiä ja muutoksia ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Lisäksi ympäristöministeriö on siirtänyt tiettyjen toimintojen ympäristölupamenettelyä koskevan toimivallan valtiolta Porin kaupungille 1.1.2019 alkaen, minkä perusteella käsiteltäväksi tulee uusia toimintoja, joiden osalta taksaa on täydennettävä. Siirrettyyn toimivaltaan perustuvat maksut ovat esitetty liitteen 1 maksutaulukossa A-riveillä ja kunnan toimivaltaan kuuluvat maksut on esitetty B-riveillä. Siirrettyyn toimivaltaan kuuluvat asiat ovat ympäristövaikutuksiltaan merkittävämpiä ja ovat työmäärältään laajempia, joten niiden maksut ovat korkeampia. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan ei esitetä maksujen korotuksia.

Lisäykset ja muutokset on merkitty taksaehdotukseen punaisella.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä muutetun taksan voimaantulevaksi 1.3.2019.

Taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.2.2019 § 14 ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan uuden taksan voimaan tulevaksi 1.3.2019 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Uusittu taksa on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan uuden taksan tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.