Kaupunginhallitus, kokous 22.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Porin kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat kevään 2021 kuntavaaleissa

PRIDno-2020-6733

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää. Oikeusministeriö on ohjeistanut, että kunnan on ehdottomasti huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään.

Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ministeriö ohjeistaa edelleen, että ennakkoäänestyspaikkojen on hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen ja äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä.

Porissa keskusvaalilautakunta on itse järjestänyt ennakkoäänestyksen kaupungin alueella. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoissa on huomioitu kiinteistöjen muu toiminta ja aukiolo.

Kuntavaaleissa 2017 kokeiltiin ensi kertaa liikkuvan ennakkoäänestyspaikan käyttöä ja saatu palaute liikkuvan ennakkoäänestyspaikan käytöstä on ollut positiivista. Liikkuva ennakkoäänestys toteutettiin alueilla, joilta etäisyys muihin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin tai vaalipäivän äänestyspaikalle oli huomattava. Liikkuva ennakkoäänestys hyödynsi pääosin kirjastoauton reitistöä. Liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana käytettiin kirjastoautoa.

Porin kaupungin alueella on ollut 14 vakiintunutta ennakkoäänestyspaikkaa sekä liikkuva ennakkoäänestyspaikka, joka tekee kaksi päivän mittaista kierrosta. Vaalihuoneistoissa ja ennakkoäänestyspaikoissa tapahtuneista omistajavaihdoksista ja remontoinneista johtuen kevään 2021 vaaleissa esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset ennakkoäänestyspaikkoihin:

  • Itä-Porin yhtenäiskoulun väistötila vaihtuu suunnitellusti valmistuneeseen Itätuulen kirjastoon. Äänestyspaikaksi on valittu kirjaston yhteisötila Salonki vastaavan kirjastonhoitajan suosituksesta. Äänestysaluejaon uudistuksen myötä alue SAMPOLA JA IMPOLA on yksi Porin suurimmista, joten ennakkoäänestyspaikan aukiolo on laajennettu kattamaan koko ennakkoäänestysajan.
  • Pihlavan terveysasema ennakkoäänestyspaikka siirtyy Pihlavan seurakuntatalolle. Pihlavan seurakuntatalolla on erinomainen saavutettavuus ja soveltuvuus äänestyskäyttöön on terveysasemaa parempi. Aukioloajat neuvoteltu seurakuntatalon henkilöstön kanssa sopiviksi.
  • Länsi-Porin kouluun lisätään ennakkoäänestyspaikka. Äänestysaluejaon uudistuksen myötä Länsi-Porin kolme äänestysaluetta sulautuu kahdeksi suuremmaksi alueeksi. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi lisätä Länsi-Poriin ennakkoäänestyspaikka viikonlopuksi.
  • Reposaaren kirjaston omatoiminen aukiolojärjestelmä mahdollistaa ennakkoäänestyksen aukiolojen laajentamisen ilman erikoisjärjestelyitä.
  • Noormarkun urheilutalon ennakkoäänestyspaikka siirtyy Noormarkun kirjastoon. Kirjaston katsotaan olevan äänestyskäyttöön sopivampi sekä paremmin saavutettavissa. Myös äänestyspaikan aukioloaikoja on muutettu mukailemaan kirjaston aukioloaikoja.
  • Lavian terveysaseman henkilökunnalta saadun palautteen perusteella ennakkoäänestyspaikka avautuu jatkossa klo 8.00 alkaen. Viikonlopun aukiolo poistuu terveysaseman ollessa kiinni.
  • Ahlaisten liikuntatilan aukioloaikoja siirrettiin alkavaksi klo 12. Aiemminäänestyspaikka aukesi klo 10. Nyt äänestyspaikan asennus- sekä valmistelutyöt voidaan tehdä keskiviikkona aamupäivällä, jolloin liikuntatilan normaali käyttö tiistaina ei häiriinny.
  • Liikkuva ennakkoäänestyspaikan osalta änestysaluejaon uudistuksen myötä äänestysalueet METSÄMAA JA ENÄJÄRVI sekä LASSILA sulautuvat viereisiin äänestysalueisiin. Näin ollen etäisyys vaalipäivän äänestyspaikkaan kasvaa osalla äänestäjistä. Tämän vuoksi alueille lisätään liikkuvan ennakkoäänestyspaikan pysäkit Enäjärven koululle ja Lassilan maamiesseurantalolle. Pysäkit, joissa kevään 2019 vaaleissa kävi 0-1 äänestäjää, on poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää yleiset ennakkoäänestyspaikat Porin kaupungissa kevään 2021 vaaleissa.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskusvaalilautakunta kuuli vaaliasiantuntija Ali El-Tobgyn alustuspuheenvuoron asiassa. Käytiin keskustelua mahdollisista ennakkoäänestyspaikoista Citymarket Mikkolan sekä Puuvillan osalta. Tällä hetkellä uusien ennakkoäänestyspaikkojen lisäämiselle ei koettu olevan tarvetta. 

Valmistelija

Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa/kaupunkia, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi. Paikat on merkittävä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021 mennessä. 

Keskusvaalilautakunta on käsitellyt kevään 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoja 12.1.2021 pitämässään kokouksessa. Keskusvaalilautakunnan ehdotus kaupunginhallitukselle perustuu oikeusministeriön 1.10.2020 päivämään kirjeeseen ja ohjeistukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää yleiset ennakkoäänestyspaikat Porin kaupungissa keväällä 2021 järjestettävissä kuntavaaleissa.

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta. 

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.01.2021 § 3 käsitellyt asiaa koskien Porin kaupungin yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja kevään 2021 kuntavaaleissa. Asia oli esillä kaupunginhallituksen 18.1.2021 kokouksessa, jossa esittelijä päätti poistaa asian listalta. 

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asian liitteenä on päivitetty kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää liitteenä olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat Porin kaupungissa keväällä 2021 järjestettävissä kuntavaaleissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta (kuulutus)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi