Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa

PRIDno-2019-3528

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaupunginhallitukselle selvityspyynnön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa. THL:n viimeisimmän selvityksen (helmikuu 2019) mukaan Porin perusturvakeskuksen terveyspalveluissa on 90 lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua hoitoa yli kolme kuukautta jonottanutta potilasta. Lisäksi Porin seudun terveyskeskuksessa alle 80 % puheluista pääsee läpi (79 %).

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä ongelman syistä ja laajuudesta, toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi, välittömän yhteydensaannin toteutumisesta sekä hoidon ja yhteydensaannin omavalvonnan toteutumisesta 30.8.2019 mennessä.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena selvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen evästyksin, että asia saatetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.8.2019 selvitystä. Kaupunginhallitus päätti saattaa asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan valmisteleman ja kaupunginhallituksen käsittelemän selvityksen perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.11.2019. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoissa. Perusturvan valmistelema lisäselvitys on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle perusturvakeskuksen valmistelevan selvityksen vastauksena lisäselvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ilmoitus Aluehallintoviraston päätökseen LSAVI/6761/05.07.03/2019

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa

Porin perusturvassa ilmoitetaan hoitoon pääsystä ajankohta potilaalle potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4§:n edellyttämällä tavalla yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, ilmoitetaan uusi ajankohta ja muutoksen syy potilaalle välittömästi.

Aluehallintoviraston päätöksen LSAVI/6761/05.07.03/2019 ratkaisussa ja perusteluissa kuvataan, ettei hoidon tarpeen arviointi toteudu Porin perusturvassa terveydenhuoltolain 51§:n mukaisesti, koska kutsujonossa olevan henkilön hoidon tarpeen arviointiin voi kulua keskimäärin jopa viikko. Aluehallintoviraston vastaanottamassa 28.8.2019 Porin kaupunginhallituksen selvityksessä on kuitenkin kuvattu, että Porin perusturvassa hoidon tarpeen arvioi sairaanhoitaja viimeistään kolmantena arkipäivänä. Kun hoidon tarpeen arvioinnissa potilaan asia on arvioitu kiireettömän hoidon tarpeeksi, Porin perusturvan kutsujonon sairaanhoitaja soittaa potilaalle uudelleen keskimäärin viikon sisällä, jolloin sairaanhoitaja voi hoitaa asian potilaan kanssa puhelimessa tai kutsua potilaan sairaanhoitajan tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle sote-keskukseen. Vastaanottoaika järjestyy 5-16 päivän kuluessa.  

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Perusturvalautakunta lähettää Porin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle lähetettäväksi Porin perusturvan ilmoituksen Aluehallintoviraston päätökseen LSAVI/6761/05.07.03/2019 Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa.

Porin perusturvassa ilmoitetaan hoitoon pääsystä ajankohta potilaalle potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4§:n edellyttämällä tavalla yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa Merikarvialla, Porissa ja Ulvilassa. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, ilmoitetaan uusi ajankohta ja muutoksen syy potilaalle välittömästi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyysi 5.7.2019 kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsyä ja välitöntä yhteydensaantia koskevista tiedoista perusterveydenhuollossa, koska THL:n AvoHilmo-tietojen mukaan Porin perusturvakeskuksessa oli lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua hoitoa yli kolme kuukaustta odottaneita potilaita. Lisäksi välittömän yhteydensaannin osalta AvoHilmo-tietojen mukaan alle 80 % puheluista pääsi läpi.

Aluehallintovirasto vastaanotti kaupunginhallituksen selvityksen 28.8.2019 ja 7.10.2019 Merikarvian kuntaa koskevan epäkohtailmoituksen sekä pyysi näiden johdosta lisäselvitystä, jonka kaupunginhallitus antoi 18.12.2019.

Aluehallintovirasto on 6.5.2020 antanut ratkaisun asiassa.

Aluehallintovirasto katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että välitön yhteydensaanti Porin perusturvan perusterveydenhuoltoon toteutuu Läntisellä ja Itäisellä alueella. Yhteydensaannin ongelmia on Pohjoisen alueella, mjossa yhteydenotoista pääsee läpi 77,6 %. Porin perusturva on ryhtynyt korjaaviin toimiin lisäämällä sairaanhoitajaresurssia vastaamaan puheluihin. Edelleen selvityksen perusteella Porin perusturvakeskuksella on käytössä kiireettömien tapausten kutsujono, jossa jonottavalle sairaanhoitaja soittaa mahdollisimman pian, keskimäärin viikon sisään jonoon asettamisesta. Kutsujonoon siirretään 20 - 25 % yhteydenottajista. Aluehallintovirasto katsoo, että välitön yhteydensaanti Pohjoisella alueella ei toteudu terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti. Edelleen aluehallintovirasto katsoo, että hoidon tarpeen arviointi ei toteudu saman lainkohdan mukaisesti, koska kutsujonossa olevan henkilön hoidon tarpeen arviointiin voi kulua keskimäärin jopa viikko. Merikarvian perusterveydenhuoltoa koskevan epäkohtailmoituksen osalta virasto toteaa, että potilaslain 4 § edellyttää, että potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Potilasta, jolla todetaan kiireettömän hoidon tarve, ei voida asettaa epämääräiseksi ajaksi jonoon odottamaan hoitoon pääsyn aikaa, vaan hoitoon pääsyn ajankohta tulee ilmoittaa potilaalle. Jos ilmoitettu ajnkohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi. Saadun selvityksen perusteella aluehallintovirastolle on jäänyt epäselväksi, ilmoitetaanko hoitoon pääsyn ajankohta potilaalle Merikarvialla potilaslain 4 §:n mukaisesti.

Aluehallintovirasto kiinnittää Porin perusturvakeskuksen huomiota kunnan terveydenhuoltolain 51 §:n mukaiseen velvollisuuteen järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkivpäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Lisäksi aluehallintovirasto kiinnittää Porin perusturvakeskuksen huomiota terveydenhuoltolain 51 §:n mukaiseen velvollisuuteen tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen, mikäli hoidon tarvetta ei ole voitu arvioida ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Koska asia on jäänyt hoitoon pääsyn ilmoittamista koskevilta osiltaan epäselväksi, aluehallintovirasto pyytää Porin kaupunginhallitusta ilmoittamaan aluehallintovirastolle 31.5.2020 mennessä siitä, ilmoitetaanko potilaille hoitoon pääsyn ajankohta potilaslain 4 §:n edellyttämällä tavalla. Määräaikaa on pyynnöstä pidennetty päättymään 30.6.2020.

Perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa 11.6.2020 aluehallintoviraston kysymykseen, jossa todetaan, että hoitoon pääsyn ajankohdasta Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla ilmoitetaan potilaslain 4 §:n mukaisesti. Perusturvalautakunnan lausunto on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 6.5.2020 sekä lähettää aluehallintovirastolle sen pyytämänä ilmoituksena perusturvalautakunnan 11.6.2020 antaman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto / 30.6.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.