Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 356 Avustusanomus 2020, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö

PRIDno-2019-2286

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on perustanut Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön 2.11.2009 allekirjoitetulla säädekirjalla. Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisten pelastusharjoitustoimintojen kehittäminen sekä harjoitusalueen rakennuttaminen ja ylläpito Porin lentokentän alueella, osoitteessa Ilmailuopistontie 226. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää koulutustoimintaa sekä luovuttaa aluetta muiden yleishyödyllisten pelastusharjoituskoulutusta järjestävien tahojen käyttöön. Säätiö ei pyri saavuttamaan taloudellista voittoa, mutta pitää tavoitteenaan, että toiminta on itsensä kannattavaa.

Porin kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2020 on kaupunginhallituksen käyttöön varattu 100.000,00 euron suuruinen määräraha pelastusharjoitusalueen kehittämistä koskeviin hankkeisiin. Tästä summasta Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö pyytää kirjeellään 12.6.2020  50.000,00 euron vapauttamista säätiön käyttöön loppuvuodelle käytettäväksi kokoaikaisen asiamiehen palkkaamiseksi.

Asiamies vastaa säätiön juoksevien asioiden ja hallinnon hoitamisesta säätiön hallituksen ohjeiden mukaisesti ja kokoaikainen säätiön asiamies on nähty hyvin tärkeäksi säätiön kehittämisen sekä säätiön talouden varmistamisen kannalta verrattuna. Säätiö on mukana useissa hankkeissa, joihin osallistuminen vaatii asiamiehen työpanosta. Uhkana on, etttä hankkeista saatava ulkopuolinen rahoitus menetetään, mikäli säätiöllä ei ole tarvittavia resursseja panostaa olemassa olevien hankkeiden läpiviemiseen sekä uusien hankkeiden hakemiseen. Säätion asiamiestä on haettu kaupungin sisäisellä haulla 5.-17.6.2020. Tavoitteena on, että uusi asiamies voisi aloittaa tehtävässään elokuun alussa kesälomien jälkeen.

Oheisen kirjeen mukaan säätiön hallitus valmistelee tällä hetkellä uutta strategiaa sekä kumppanuussopimusta Porin kaupungin kanssa. Hallituksen toivomuksena on saada uusi asiamies mukaan viimeistelemään strategiaa ennen kuin se esitellään kaupunginhallitukselle elo-syyskuussa 2020. Pelastusharjoitusalueen kehittäminen on myös keskeisessä roolissa, kun mietitään koko lentokenttäalueen tulevaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa talousarviokirjassa 2020 Pelastusharjoitusalueen kehittämistä koskeviin hankkeisiin osoitetusta 100 000 euron määrärahasta 50.000 euroa Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön käyttöön edellä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.

Mari Kaunistola (Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja) antoi asiassa tilannekatsauksen ja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Mari Kaunistolan sijaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi saapui Petri Lahtinen.

Tiedoksi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön hallituksen puheenjohtaja Mari Kaunistola, talousyksikkö, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi