Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 360 Elinkeinotoiminnan kehittäminen

PRIDno-2020-3761

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on selvittänyt elinkeinopalvelujen järjestämistä Porin alueella. Selvityksen lopputuloksena on päädytty malliin, jossa nykyisestä Prizztech Oy:n tarjoamasta ”kaikki tai ei mitään” ‑kokonaisasiakkuusmallista siirrytään erikseen koottavaan palvelutarjottimeen.  Tällöin Prizztech Oy:n asiakas voi ostaa yhtiön tarjoamista palvelukokonaisuuksista vain ne, jotka parhaiten vastaavat asiakkaan tarpeita kunnan/kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Uuden mallin etuna on, että Prizztech Oy:llä on mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaansa nykyisestään. Uudessakin mallissa Prizztech Oy:ltä on asiakkaalla edelleen mahdollisuus ostaa nykyistä kokonaisasiakkuusmallia vastaavasti kaikki yhtiön tuottamat palvelukokonaisuudet.

Samalla Porin kaupunki varautuu ekosysteemeihin ja klustereihin liittyvän hanketoiminnan keskittämiseen Prizztech Oy:stä Satakunnan ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulun tehtäviin  ammattikorkeakoululain nojalla kuuluu harjoittaa myös työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinoelämää edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki-toimintaa). Ammattikorkeakoulun maakunnallinen toiminta-alue varmistaa tutkimustulosten paremman juurruttamisen maakunnan laajuisesti. Lisäksi kehittämishankkeiden tulokset ovat nopeasti siirrettävissä perustutkintojen ja täydennyskoulutuksen kautta yritysten hyödyksi. Ammattikorkeakoulun tutkimusresurssit, verkostot ja kansainväliseen tutkimusyhteisöön kuuluminen parantavat tki-vaikuttavuutta. Porin kaupunki varautuu Prizztech Oy:n keskeneräisten hankkeiden kuntaosuuden rahoittamiseen päättymiseen saakka. Muutoksen kustannusvaikutus lopullisesti toteuduttuaan on 500000 euroa, joka syntyy Porin kaupungin ns. kuntarahatarpeen poistuessa portaittain. Lisäksi muutos vaikuttaa parantavasti ammattikorkeakoulun perusrahoitukseen, jossa ulkopuoliseen TKI-rahoitukseen sidottu vastinraha on n. 1 euro eurosta. Muutos parantaisi Satakunnan ammattikorkeakoulun rahoitusasemaa muiden ammattikorkeakoulujen keskuudessa valtakunnallisesti.

Päätöksen perustelu

Esitetyt muutokset parantavat Prizztech Oy:n mahdollisuutta panostaa erityisesti alueen yritysten kasvuun kannustamiseen, yritysten kasvusuunnitelmien tekemisessä avustamiseen ja kasvun toteuttamiseen liittyvien palveluiden välittämiseen yrityksille.

Tki-hanketoiminnan keskittäminen Satakunnan ammattikorkeakoululle parantaa hanketoiminnan tuloksellisuutta ammattikorkeakoulun tutkimusresurssien, laajojen verkostojen ja maakunnan laajuisen toiminta-alueen kautta. Muutos parantaa Satakunnan ammattikorkeakoulun rahoitusasemaa muiden ammattikorkeakoulujen keskuudessa valtakunnallisesti. Lisäksi toimenpiteen säästöpotentiaali Porin kaupungille on merkittävä, mikä nykyisessä taloustilanteessa on erityisesti muutosta puoltamassa.

Yritysten kasvu sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat Porin kasvu- ja elinvoimaohjelmassa tärkeässä roolissa. Yhdessä esitetyt muutokset toteuttavat kasvu- ja elinvoimaohjelmaa ja selkeyttävät alueen elinkeinotoimijoiden roolitusta.

Asian liitteenä ovat :
Nykyinen ostopalvelusopimus Porin kaupungin ja Prizztech Oy:n välillä (Aapeli: PRI209174)

Elinkeinopalveluselvitys 4FRONT 2019-08-29.pdf (Aapeli: PRI2013654)

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupuninhallitus päättää, että Porin kaupunki irtisanoo nykyisen ostopalvelusopimuksen Prizztech Oy:n kanssa ja valtuuttaa konsernihallinnon toimialan ja sen seuraajana tulevan elinvoima- ja ympäristötoimialan neuvottelemaan uusi palvelupakettipohjainen ostopalvelusopimus elinkeinopalveluista Prizztech Oy:n kanssa. Sopimuksessa tulee ottaa huomioon vaikutukset, jotka aiheutuvat hanketoiminnan keskittämisestä Satakunnan ammattikorkeakoululle.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa konsernihallinnon toimialan ja sen seuraajana tulevan elinvoima- ja ympäristötoimialan neuvottelemaan Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa mallin, jossa Porin kaupungin intressit hanketoiminnassa otetaan huomioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama, Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu, hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.

Raisa Rannan sijaan kokoukseen saapui Milka Tommila. 

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.34 – 14.45.

Tiedoksi

Prizztech Oy:n omistajat (kirjaamot: Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Huittisten kaupunki, Kokemäen kaupunki, Rauman kaupunki, Harjavallan kaupunki, Nakkilan kunta, Merikarvian kunta, Eurajoen kunta, Kankaanpään kaupunki, Pomarkun kunta, Euran kunta), Prizztech Oy (Ari Eklund), konsernihallinnon toimiala: toimialajohtaja Lauri Kilkku, elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki, omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi