Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 368 Isosannan 8. kaupunginosan korttelin 19 (osa) asemakaavan muutos 609 1731 ja tonttijako 8425 (Isosannan sähköasema)

PRIDno-2019-5575

Valmistelija

  • Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Isosannan kaupunginosaan ydinkeskustan tuntumaan Tehdaskadun ja Luotsinmäentien kulmaan 500 m etäisyydelle torilta pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,7 ha. Asemakaavamuutos laaditaan Pori Energia Sähköverkot Oy:n aloitteesta.

Pori Energia sähköverkot Oy investoi vuosittain sähköverkoston kunnossapitoon, uusimiseen ja kehittämiseen. Isosannan 110/20 kV sähköasema on Pori Energia sähköverkot Oy:n keskeisempiä kaupunkiasemia, joka on otettu käyttöön vuonna 1939 ja jota on laajennettu vuosina 1948 ja 1971.

Isosannan 110/20 kV sähköaseman uudistaminen ja laajennus on tullut ajankohtaiseksi. Vanhentuneen sähköaseman uusinnalla varmistetaan Porin keskusta-alueen ja Pohjois-Porin luotettava sähkönsaanti myös tulevaisuudessa. Sähköaseman tontti ei nykyisellään mahdollista tulevan sähköaseman tilantarvetta. Sähköaseman tonttia laajennetaan asemakaavan muutoksella viereisille rakentamattomille asuinkäyttöön osoitetuille tonteille.

Kaavamuutosaluetta on laajennettu luonnosvaiheen jälkeen siten, että viereinen paritalotontti on otettu mukaan asemakaavan muutokseen. Paritalon tonttia laajennetaan n. 240 m2. Asemakaavan muutoksessa sähköaseman rakennus ja paritalo suojellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 5.12.2019 - 6.1.2020.  Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on postitettu osallisille. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.12.2019 - 6.1.2020

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Kaavamuutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta ja Pori Energia Oy Energiayksiköltä. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin (liite: asemakaavan muutos 609 1731, luonnosvaiheen palauteraportti).

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1731, päivätty 1.6.2020 sekä tonttijaon 8425 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1110 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.