Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 361 Jätehuoltoa koskevan selvitystyön jatkotoimenpiteet

PRIDno-2019-2688

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.1.2018 työryhmän selvittämään yhdyskuntajätteen hyödyntämisen eri vaihtoehtoja 1.6.2020 alkaen, jolloin kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa päättyvät. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon myös 1.1.2019 voimaan tullut jätelain muutos kunnan järjestämisvastuun laajuudesta. Työryhmään määrättiin edustajat tekniseltä toimialalta, ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta, konsernihallinnon toimialalta, Porin Vedestä ja Prizztech Oy:stä.

Työryhmä antoi väliraporttinsa 14.9.2018 ja kaupunginhallitus käsitteli sitä 1.10.2018.

Työryhmä on nyt jättänyt 14.5.2019 päivätyn loppuraporttinsa, jonka toimenpide-ehdotukset sisältävät esitykset sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä 1.6.2020 jälkeen, erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisestä, kierrätyksen lisäämisestä, umpi- ja sakokaivolietteen käsittelystä sekä jätehuollon tulevasta organisaatiomuodosta.

Toimialajohtajat Marko Kilpeläinen ja Ulla-Kirsikka Vainio on kutsuttu esittelemään työryhmän raporttia kaupunginhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun asiassa.

Kaupunginhallitus päättää pyytää ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jätehuoltojaoston, teknisen lautakunnan ja konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön lausunnot työryhmän loppuraportista.

Edelleen kaupunginhallitus päättää pyytää konsernihallinnon toimialan omistajaohjausyksikön päällikön lausunnon jätehuollon tulevasta organisaatiomuodosta sekä esityksen mahdollisesti tarvittavasta asiantuntijatahosta asian valmisteluun.

Lausunnot on annettava 30.6.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainion alustuspuheenvuoron asiassa.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.1.2018 työryhmän selvittämään yhdyskuntajätteen hyödyntämisen eri vaihtoehtoja 1.6.2020 alkaen, jolloin kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa päättyvät. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon myös 1.1.2019 voimaan tullut jätelain muutos kunnan järjestämisvastuun laajuudesta. Työryhmään määrättiin edustajat tekniseltä toimialalta, ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta, konsernihallinnon toimialalta, Porin Vedestä ja Prizztech Oy:stä.

Työryhmä antoi väliraporttinsa 14.9.2018 ja kaupunginhallitus käsitteli sitä 1.10.2018.

Työryhmä on jättänyt 14.5.2019 päivätyn loppuraporttinsa, jonka toimenpide-ehdotukset sisältävät esitykset sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä 1.6.2020 jälkeen, erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisestä, kierrätyksen lisäämisestä, umpi- ja sakokaivolietteen käsittelystä sekä jätehuollon tulevasta organisaatiomuodosta.

Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jätehuoltojaoston, teknisen lautakunnan ja konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön lausunnot työryhmän loppuraportista.

Edelleen kaupunginhallitus on pyytänyt konsernihallinnon toimialan omistajaohjausyksikön päällikön lausunnon jätehuollon tulevasta organisaatiomuodosta sekä esityksen mahdollisesti tarvittavasta asiantuntijatahosta asian valmisteluun.

Lausunnot on annettava 30.6.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon jätehuollon vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 25.6.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan teknisen lautakunnan lausunnon jätehuollon vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportista.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.1.2018 työryhmän selvittämään yhdyskuntajätteen hyödyntämisen eri vaihtoehtoja 1.6.2020 alkaen, jolloin kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa päättyvät. Työryhmä jätti loppuraporttinsa 14.5.2019 toimenpide-ehdotuksineen. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 3.6.2019 ja päätti pyytää loppuraportista ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, kyseisen lautakunnan jätehuoltojaoston, teknisen lautakunnan, konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön ja omistajaohjausyksikön päällikön lausunnot.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja sen jätehuoltojaoston lausunnot ovat luettavissa historiatiedoista ja  teknisen lautakunnan sekä viranhaltijoiden lausunnot ovat liitteenä.

Mikäli kaupunginhallitus päätyy jätehuollon yhtiöittämisen selvittämiseen ja valmisteluun, suurimpaan osaan muita toimenpide-ehdotuksia on syytä ottaa kantaa sen jälkeen, kun jätehuollon uusi toimija on olemassa ja voi ottaa kantaa uusiin vastuisiin ja velvoitteisiin sekä ennakoida sitovalla tavalla hallinnoimaansa jätemäärää. Kuntalain 126 §:n perusteella kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, kuntaa koskee ns. yhtiöittämisvelvollisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä saamansa lausunnot tiedoksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että jätehuollon toiminnan yhtiöittäminen selvitetään ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään selvitystyön hankinnasta hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Kaupunginhallitus kehottaa teknistä toimialaa valmistelemaan riittävän pituiset väliaikaisjärjestelyt yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä siihen saakka, kun selvitystyö on valmistunut ja selvityksen mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Edelleen kaupunginhallitus päättää kehottaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaa, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jätehuoltojaostoa ja teknistä toimialaa valmistelemaan työryhmän loppuraportin mukaisia muita toimenpide-ehdotuksia niin, että mahdolliset päätökset voidaan tehdä selvitystyön valmistumisen ja täytäntöönpanon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija, tarja.raikkonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.1.2018 työryhmän selvittämään yhdyskuntajätteen hyödyntämisen eri vaihtoehtoja 1.6.2020 alkaen, jolloin kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa päättyvät. Työryhmä jätti loppuraporttinsa 14.5.2019 toimenpide-ehdotuksineen. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 3.6.2019 ja päätti pyytää loppuraportista ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, kyseisen lautakunnan jätehuoltojaoston, teknisen lautakunnan, konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön ja omistajaohjausyksikön päällikön lausunnot 30.6.2019 mennessä.

Jätehuoltojaosto, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ja tekninen lautakunta antoivat raportista lausuntonsa, samoin elinvoimayksikön ja omistajaohjausyksikön päälliköt (lausunnot liitteenä).

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 30.9.2019.  Esittelytekstissä todetaan seuraavaa: "Mikäli kaupunginhallitus päätyy jätehuollon yhtiöittämisen selvittämiseen ja valmisteluun, suurimpaan osaan muita toimenpide-ehdotuksia on syytä ottaa kantaa sen jälkeen, kun jätehuollon uusi toimija on olemassa ja voi ottaa kantaa uusiin vastuisiin ja velvoitteisiin sekä ennakoida sitovalla tavalla hallinnoimaansa jätemäärää. Kuntalain 126 §:n perusteella kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, kuntaa koskee ns. yhtiöittämisvelvollisuus."

Kaupunginhallitus teki asiassa seuraavanlaisen päätöksen:

"Kaupunginhallitus päättää merkitä saamansa lausunnot tiedoksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että jätehuollon toiminnan yhtiöittäminen selvitetään ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään selvitystyön hankinnasta hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Kaupunginhallitus kehottaa teknistä toimialaa valmistelemaan riittävän pituiset väliaikaisjärjestelyt yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä siihen saakka, kun selvitystyö on valmistunut ja selvityksen mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Edelleen kaupunginhallitus päättää kehottaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaa, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jätehuoltojaostoa ja teknistä toimialaa valmistelemaan työryhmän loppuraportin mukaisia muita toimenpide-ehdotuksia niin, että mahdolliset päätökset voidaan tehdä selvitystyön valmistumisen ja täytäntöönpanon jälkeen."

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Jätehuoltojaosto merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 30.9.2019 (§ 508), että jätehuollon toiminnan yhtiöittäminen ja muut vaihtoehdot selvitetään ja oikeutti kaupunginjohtajan päättämään selvitystyön hankinnasta hankintavaltuuksiensa puitteissa. Oy KPMG Ab valittiin tekemään Porin kaupungin jätehuollon uudelleenjärjestelyä koskeva selvitystyö. 

Oheisessa Oy KPMG Ab:n laatimassa raportissa suositellaan yhtiömuotoiseen jätehuolto-organisaatioon siirtymistä. Kunnallisen jätehuollon piirissä käsitellään myös yksityistä jätettä, joka kuuluu kilpaillun markkinan piiriin. Markkinaehtoinen toiminta on eriytettävä kunnan ja yhtiömuodossa toimittaessa yhtiön kirjanpidossa sekä tilinpäätöksessä. Lisäksi yhtiöittämisessä olisi mahdollista keskittää jätehuollon palvelutehtävät uuteen organisatorisesti yhtenäiseen yksikköön.

Viranomaistehtäviä ei kuitenkaan olla siirtämässä pois kaupungilta mahdollisen yhtiöittämisen yhteydessä. Viranomaistehtävät voidaan järjestää paitsi kunnan omana toimintana, myös yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä tai kuntayhtymänä. Nykyisessä mallissa yhteistyökunnat, joita ovat Pori (isäntäkunta) Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Siikainen ja Ulvila, ovat muodostaneet yhteisen jätehuoltojaoston viranomaistehtävien hoitamiseksi.

Selvityksen mukaan yhtiöoikeudellisesti ja verotuksellisesti lähtökohtaisesti kaikki muistiossa käsitellyt mallit toiminnan yhtiöittämiseen (apporttiluovutus, liiketoimintasiirto, liiketoimintakauppa) ovat mahdollisia.
Porin kaupungin näkökulmasta vaihtoehdot eivät juurikaan poikkeaisi toisistaan verovaikutuksiltaan. Yhtiöittäminen olisi toteutettavissa eri malleilla myös jo olemassa olevaan toimivaan jätehuoltoyhtiöön.

Yhtiöittämistapaa tulee ensisijaisesti arvioida aloittavan yhtiön oman pääoman tarpeen, kuluvarannon ja
kulurakenteen suunnittelun pohjalta. Yhtiöittämisessä on laadittava erillinen selvitys siirtyvän kokonaisuuden tunnistamiseksi ja siirtyvien erien määrittelemiseksi mukaan lukien analyysi tarvittavan jälkihoitovarauksen määrästä sekä jälkihoitovarauksen ja ylijäämän käsittelystä yhtiöittämisessä. Mikäli pyrittäisiin toteuttamaan yhtiöittäminen liiketoimintasiirtona, tulee hankkia verohallinnon ennakkoratkaisu. Lisäksi mahdollisen olemassa olevaan yhtiöön liittymisen osalta tulee selvittää kaupalliset reunaehdot ja tehdä niiden arviointi. Samoin tarvitaan tarkempi laskelma markkinaehtoisen kilpailevan toimintaan liittyen sekä huomioida eriyttämisvelvolisuus sekä arvioitava onko tarpeellista muodostaa erillinen yhtiö markkinaehtoisen toiminnan harjoittamiseen, jotta mm. varmistetaan sidosyksikkökriteerien täyttyminen yhtiömuotoisessa toiminnassa.

Tarkempi toteutus voidaan mallintaa siirtyvän kokonaisuuden yksilöinnin jälkeen. Tätä varten esitetään perustettavaksi työryhmä, johon nimettäisiin jäseniksi 

  • Jouni Lampinen (puheenjohtaja),omistajaohjausyksikön päällikkö,
  • Jenni Jakovaara (sihteeri), omistajaohjausyksikön controller
  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies
  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja / konsernihallinnon ja ympäristö- ja lupapalvelujen toimialat
  • Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija / ympäristö- ja lupapalvelut
  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja / tekninen toimiala
  • Jussi Lehtonen, toimintayksikön esimies / tekninen toimiala

Työryhmä voi lisäksi halutetessaan kutsua ja kuulla muita asiantuntijoita. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Oy KPMG Ab:n raportin tiedoksi sekä käynnistää jätehuollon yhtiöittämistoimenpiteiden valmistelun. Samalla kaupunginhallitus päättää asettaa työryhmän edellä kuvatulla kokoonpanolla valmistelemaan yhtiöittämisen tarkempaa toteutusta ja mallinnusta sekä yhtiöön siirtyvää kokonaisuutta. Työryhmä voi kutsua työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi ja sen on annettava loppuraportinsa 30.11.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet, jätehuoltojaosto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.