Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 363 Joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelma, Spring Advisor Oy

PRIDno-2019-4653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 päättänyt käynnistää joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvitystyön ja oikeuttanut kaupunginjohtajan suorittamaan selvitystyön kilpailuttamisen. Tarjouspyyntöluonnos on valmisteltu hallintoyksikössä ja hankintayksikössä.

Tarjouspyyntö tulee julkiseksi viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 mom nojalla, kun se on julkaistu HILMA:ssa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä valmistellun tarjouspyynnön asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja, Porin Linjat Oy) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Liittyy kaupunginhallituksen päätökseen § 527,​ 30.9.2019.

Hankinta koskee joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämistä. Selvityksessä huomioon otettavia asioita:

 • Joukkoliikenteen järjestämistavat ja hankintamenettelyt
 • Palvelutason määrittelyt
 • Joukkoliikenteen järjestelmävaihtoehtojen suunnittelu ja vertailu
  • mitä mallia käytetään, lipputulot viranomaiselle (bruttomalli) vai liikennöitsijälle (nettomalli, nyt käytössä)
  • em. vaikutukset lippujärjestelmään
  • avoin joukkoliikenne suhteessa koulukuljetuksiin
  • oma tuotanto vai kilpailutettu liikenne avoimessa joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa?
  • taloudellisen kannattavuuden tarkastelu eri palvelutasoilla
 • Linjasto- ja aikataulusuunnittelu
  • avoin joukkoliikenne Porissa, kärkinä Tiedepuisto, SAMK / matkakeskus, Puuvilla, Kokemäki-Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori -yhteysväli.
 • Palvelusopimusasetuksen määräykset
 • Hankintalain säännökset käyttöoikeussopimuksista
 • Porin Linjat Oy:n asema kaupungin sidosyksikkönä
 • Omistaja-asemaan liittyvä toimintaympäristö ja omistajaintressi
 • Markkinoilla toimimista koskeva sääntely
 • Valtiontukisääntely.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Tarjouspalvelu.fi/Pori –portaalin kautta Hilmassa 1.10.2019. Tarjousaika päättyi 15.10.2019 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin, osatarjouksia ei hyväksytty ja tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Spring Advisor Oy, WSP Finland Oy.

Soveltuvuusvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita soveltuvuusvaatimuksia; suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (ve_joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen.pdf).

Kelpoisuusarvioinnin perusteella todettiin, että kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

Laatu / toiminnalliset ominaisuudet 60 p

 • Projektisuunnitelma: esitetyn kokonaisuuden soveltuvuus ja selkeys tilaajan tarpeisiin,
  • Selvitysprojekti eteneminen, vaiheistaminen, resursointi ja työmäärien jakautuminen
  • Metodien kuvaaminen ja hyödyntäminen, laadun ja aikataulun varmistaminen
  • Kehittämis-/innovaationäkemys
  • Lopputuloksen kuvaus.
 • Projektitiimin erityisosaaminen ja referenssit vastaavista toimeksiannoista.

Laatuominaisuuksille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:

 • enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
 • ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
 • vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
 • osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet)  

Hinta 40 p

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämisen kokonaishinta. Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet) .

Tarjousten arviointi ja vertailu
Tarjousten kokonaispisteet jakautuivat seuraavasti: Ramboll Finland Oy 60,64p, Sitowise Oy 60 p, Spring Advisor Oy 67,66 p, WSP Finland Oy 64,08 p. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen tekijäksi valitaan Spring Advisor Oy. Kaupunginhallitus päättää pidentää selvityksen valmistumisaikaa päättymään 31.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdat § 614-624.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvitystyön hankinnasta ja hyväksyi kokonaistaloudellisen edun perusteella Spring Advisor Oy:n tarjouksen ko. työstä. Tarjoajien joukossa ollut Sitowise Oy on lähettänyt kaupunginhallitukselle huomautuksen hankinnasta. Kyseessä ei ole hankintaoikaisuvaatimus eikä muukaan hankintalain tarkoittama muutoksenhakukeino.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Sitowise Oy:n huomautuksen joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämistä koskevasta hankinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi
Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 käynnistää joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvitystyön ja oikeutti kaupunginjohtajan suorittamaan selvitystyön kilpailuttamisen. Samoin kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 § 612 valita joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen tekijäksi Spring Advisor Oy:n. Selvityksen tavoitteena oli saada suositus järjestämisvaihtoehdoista, joissa on huomioitu tavoiteltu 
palvelutaso, innovaatio- ja kehitysnäkökulma sekä Porin kaupungin muut tavoitteet ja taloudelliset vaikutukset. Tarkoituksena oli:

 • Hahmottaa Porin seudun joukkoliikenteen järjestämisen nykytilanne ja sen muodostuminen
 • Kuvata nykyrakenteen haasteet ja joukkoliikenteen tulevaisuuden näkymät nykyrakenteella
 • Vertailla tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtoja ja palvelutason kehitysmahdollisuuksia
 • Järjestämistavan suosituksen kuvaaminen:
  • Millaista joukkoliikenteen palvelutasoa tarvitaan ja toisaalta millaista palvelutasoa Porin kaupungin resursseilla pystytään järjestämään?
  • Mikä järjestämistapa ja hankintamenettely olisi Porin kaupungille suotuisin huomioiden omistaja-asema, taloudelliset vaikutukset sekä palvelutasotavoitteen saavutettavuus?

Porin seudun viisi kuntaa Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila sekä Ulvila ovat sopineet seudullisen joukkoliikenneviranomaistoiminnan järjestämisestä sopijakunnissa. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden alaisuudessa toimiva joukkoliikennejaosto toimii seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. Joukkoliikenneviranomainen päättää palvelutasosta sekä järjestämistavasta. Joukkoliikenneviranomaisen on päätettävä hankkiiko se palvelusopimusasetuksen (PSA)  mukaisen ostoliikenteen avoimella kilpailulla vai järjestääkö liikenteen itse. Samoin joukkoliikenneviranomainen hoitaa mahdolliset liikenteen kilpailutukset, suunnittelee liikenteen 
rahoituksen ja toimii sopimuskumppanina PSA:n mukaisten liikennöitsijöiden kanssa. Sopimusmallin valinta vaikuttaa joukkoliikenneviranomaisen ja liikennöitsijöiden tehtävien jakautumiseen sekä liikenteen kehittämiseen ja hallinnointiin.

Liikennöintisopimukset voidaan tehdä käyttöoikeus- tai bruttosopimuksina. Porissa on käytössä käyttöoikeussopimus, kun taas muualla Suomessa on laajasti käytössä bruttosopimus. Käyttöoikeussopimuksessa viranomainen on vastuussa lippujen hinnoittelusta kantamatta itse riskiä lipputuloista, sillä liikennöitsijä saa lipputulot ja kantaa näin ollen lipputuloriskin. Samoin nykyisessä mallissa roolitus on epäselvä palvelutason johtamisessa ja esimerkiksi nykyinen Porin Linjojen sopimuskorvaus ei kata järjestelmästä Porin Linjoille aiheutuvia hallinnointitehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat linjastosuunnittelu, lipunmyynti, lippujärjestelmän hallinta ja myynti- ja markkinointi, joiden hoitamisesta yhtiö ei siis saa korvauksia.

Bruttosopimuksessa viranomainen vastaa kaikista tehtävistä ja liikenteen suunnittelusta sekä kantaa lipputuloriskin ja liikennöitsijä vastaa vain liikennöinnistä. Bruttomallissa eri palveluiden tuottamisen kustannukset ovat läpinäkyvämpiä viranomaiselle ja avoimen joukkoliikenteen hankinta  on selkeämpää. Samoin joukkoliikenneviranomaisella on tarvittaessa tieto maankäytön suunnitelmista ja matkustajavirroista. Perusteluna bruttosopimukseen siirtymisessä on myös kaupungin talousarviossa 2020 Porin Linjoille hyväksytty tavoite muuttaa liikennöintisopimus bruttopohjaiseksi.

Sopimusmallin valinta pitää linkittää myös kehitystehtävien hoitoon, jolloin palvelutason johtaminen, linjastosuunnittelu sekä lipputuloihin liittyvät päätökset ja vastuut ovat joukkoliikenneviranomaisen alla. Spring Advisor Oy:n selvityksessä suositellaankin bruttosopimusmalliin siirtymisen lisäksi, että viranomainen ottaisi lähtökohtaisesti vastuun kaikista palvelutason ja joukkoliikenteen kehittämisen tehtävistä. Tuki- ja kehitystehtävien järjestämisvastuun siirtymäaikana Porin Linjat voisi tukea linjastosuunnittelussa, lippujärjestelmän kehityksessä ja lipunmyynnissä. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Spring Advisor Oy:n laatiman selvityksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää

 • käynnistää valmistelun liikennöintisopimusten mallin muuttamisesta bruttosopimuspohjaiseksi
 • käynnistää valmistelun hallinnollisten ja kehittämistehtävien siirtämiseksi joukkoliikenneviranomaisen hoidettavaksi
 • että linjojen kilpailuttamiseen otetaan kantaa sen jälkeen, kun uuden sopimusmallin ja tehtäväjaon soveltaminen on vakiintunut
 • ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion kehyksessä liikennöintisopimusten muuttamisen bruttosopimuspohjaiseksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.03.2020 § 146 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.  Selvitys sisälsi suosituksia joukkoliikenteen järjestämistavoista ja lisäksi selvityksessä tunnistettiin pienempiä muutostarpeita järjestämistavan optimoimiseksi. Päätöksen mukaisesti KH päätti 

 • käynnistää valmistelun liikennöintisopimusten mallin muuttamisesta bruttosopimuspohjaiseksi
 • käynnistää valmistelun hallinnollisten ja kehittämistehtävien siirtämiseksi joukkoliikenneviranomaisen hoidettavaksi
 • että linjojen kilpailuttamiseen otetaan kantaa sen jälkeen, kun uuden sopimusmallin ja tehtäväjaon soveltaminen on vakiintunut
 • ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion kehyksessä liikennöintisopimusten muuttamisen bruttosopimuspohjaiseksi. 

Uusi järjestämistapa synnyttää merkittäviä muutostarpeita sopimuksissa sekä toimintatavoissa ja lisäksi on huomioitava pienemmät tulevat muutostarpeet kokonaisuuden toimivuuden kannalta. Koska aikataulutavoite bruttosopimuspohjaisen liikennöintisopimuksen mallin käyttöönotolle on kireä (1.1.2021) ja muutenkin on tärkeä varmistaa uuden järjestämistavan käyttöönoton sujuvuus, on muutoksen johtamiseksi selkeä tarve ulkopuoliselle projektijohdon tuelle. Aikataulun kireydestä johtuen ulkopuoliselle projektijohdon tuen hankinta tehdään suorahankintana ja kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. 

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen tehnyt Spring Advisor Oy on antanut tarjouksen muutosprojektijohtamisen tuesta sekä bruttosopimuksen laadinnasta. Projektijohtamisen tuki jakaantuu muutosten suunnittelemiseen, toimenpiteiden edistämiseen sekä uusien toimintatapojen varmistamiseen. Tarjouksen kokonaiskustannusarvio on 37.000- 58.000 euroa.

Tarjouksen mukaisesti Spring Advisor Oy vastaa seuraavista tehtävistä:

 • Suosituksen laatimisesta Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi
 • Tarvittavien liikennöintikustannusten, rahavirtojen ja matkustajamäärien laskelmien tekemisestä suunnittelutyön ja neuvotteluiden tueksi
 • Eri osapuolien keskusteluiden ja neuvotteluiden tavoitteiden pohjustamisesta ja päätösten dokumentoinnista
 • Tuki- ja kehitystehtävien siirtämiseen liittyvien arviointien valmistelusta (mm. riskit, tarpeet, aikataulut)
 • Bruttosopimuksen laadinnasta

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hankkia suorahankintana  joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tuen, suosituksen laatimisen Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020 sekä liikennöintisopimusten bruttosopimuksen laadinnan Spring Advisor Oy:ltä. Samalla kaupunginhallitus päättää käynnistää valmistelun Porin Linjojen ja Ulvilan välisen liikennöintisopimuksen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä  ja samalla antoi lisätoimeksiannon selvittää

 • 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5, 7, 27, 68 ja 69 tilannetta.
 • Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Yhtenä toimenpiteenä oli KH:n päätöksen mukaisesti pyytää, osana joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tukea, Spring Advisor Oy:tä laatimaan suositus Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen jälkeen, kun siirryttiin COVID-19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan 16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa 20.3.-13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen.  

Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti, koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna. 

Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-autojen kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-, opiskelu- ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin Linjat Oy:lle, esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia. 

Citylinjan nykyinen korvaustaso ei ole riittävä todellisten kulujen kattamiseksi. Citylinjan kertalippu maksaa 1,00€, mikä ei suuresta matkustajamäärästä huolimatta riitä kattamaan linjan kuluja.

Käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen siirtyminen edellyttää merkittävää valmistelua loppuvuodesta 2020. Porin Linjat Oy:ltä tarvitaan runsaasti asiantuntemusta liikenteen suunnitteluun, sisältäen esimerkiksi reittien koeajoa linja-autokalustolla, aikataulu- ja reitti-informaation siirtoa, lipunmyyntijärjestelmien ja niihin liittyvän maksuliikenteen hallintaa, myyntikanavien sopimusten uusimista ja monia muita yksityiskohtia, joihin joukkoliikenneviranomaisen nykyiset voimavarat ja osaaminen eivät riitä. 

Valmistelutyössä toteutetaan joukkoliikenteen lipputuotevalikoiman uudistus, mikä sisältää mm. rahastuslaitteiden päivityksen, kuljettajien ja lipunmyyntipisteiden asiakaspalvelijoiden perehdytyksen ja markkinointia matkustajille. 

Ehdotukset Porin Linjojen lyhyen ajan toimenpiteiksi tappion kattamiseksi.

 • Lipputuoteuudistuksen lykkääminen (alkuperäisesti voimaan 1.7.2020) kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Aikataulu kiireellinen, tarvitaan joukkoliikennejaoston päätös.
  • Kustannussäästö Porin Linjoille noin 100 t€ (uudistuksen teko n. 10 t€ ja lipputuotot 90 t€) puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi. Lipputuotot laskettu puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi, mutta vaikutus jäänee todennäköisesti pienemmäksi
 • Ostoliikennesopimusten korvausten päivittäminen tilapäisesti vuodelle 2020 (tarve todettu jo KH:ssa olleessa Spring Advisor Oy:n joukkoliikenteen järjestämistavan raportissa) yhteensä 500 t€ muodostuen seuraavasti:
  • Citylinjan ostoliikennekorvauksen nosto n. 100 t€
  • Porin Linjojen hallinnollisten tehtävien huomioiminen nykyisessä käyttöoikeussopimuksessa. Joko erillinen sopimus tai ostoliikennekorvauksen nosto Porin paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksessa n. 400 t€. Näiden tehtävien laajuutta ja niistä syntyviä kustannuksia ei ole määritelty/huomioitu alkuperäisessä käyttösopimuksessa.
 • COVID-19 tilanteesta aiheutuvien lipputulojen korvaaminen ajalla maaliskuu-heinäkuu n. 500 t€. Tässä summassa on huomioitu jo se, että Porin Linjat siirtyi aikaisemmin kesäaikatauluun, mutta joukkoliikenneviranomainen on maksanut täyden ostoliikennekorvauksen huolimatta liikennöintimäärien laskusta. Lipputulojen korvaaminen olisi tehtävä ylimääräisellä korvauksella tai päivittämällä käyttöoikeussopimuksia tilapäisesti.
 • Edellä mainitut toimenpiteet tarkoittavat lisätalousarviota vuodelle 2020 ympäristö ja lupapalveluiden toimialalle yhteissumman ollessa 1 M€.

Ehdotus toimenpiteiksi 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 osalta:

 • Linja 5: Mikkola-Impola-Uusikoivisto (ei koulukuljetusoikeutta, Itätuuli, Uusikoivisto, Kuninkaanhaka) 
 • Linja 7 Viasvesi-Makholma-Paarnoori-Tiedepuisto-keskusta (koululaiset Kyläsaaren kouluun ja Meri-Porin yhtenäiskouluun: nyt toteutettu tilausajon ja avoimen vaihtoyhteyden avulla) 
 • Linja 7: Harjunpää (Ulvila ei maksa linjasta) - Isojoenranta – Lukkarinsilta – keskusta (ei koulukuljetusoikeutta >> Kalaholma, Kuninkaanhaka)
 • Linjat 27: Viasvesi-Tuorsniemen alakoulu-Länsi-Porin yläkoulu-PSYL
 • Linja 60: Lyttylän kutsuohjattu asiointiliikenne koulujen loma-aikoina ja lauantaisin
 • Linja 68 Lavia-Koski-Palus-Pori perjantaisin yksi vuoropari asiointia varten (ei koulukuljetusoikeutettuja, ei sovi opiskelijoiden työaikoihin, Ulvila ei maksa linjasta) 
 • Linja 69 Lavia-Pori yksi vuoropari opiskelijoille ja 8-16 työaikaa noudattaville keskustaan

Ehdotuksena on, että pidetään kaikki em. linjat toiminnassa väliaikaisesti kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Porin Linjat hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Alihankinnan käyttö on mahdollistettu Porin kaupungin ja Porin Linjojen välisessä käyttöoikeusliikennesopimuksessa häiriöttömän liikenteen turvaamiseksi. Tällä väliaikaisella ratkaisulla pystytään turvaamaan koulukuljetusten toimivuus syksyllä (reiteillä, joissa koulukuljetusoikeus) sekä ehditään analysoimaan ja yhteensovittamaan kuljetusten reittejä ja aikatauluja sekä matkustajamääriä vuonna 2021 tulevaa  järjestämistavan muutosta silmällä pitäen. Tämä em. ratkaisu ei edellytä lisärahoitusta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan  1M euron määrärahalisäyksen Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi edellä kuvatuilla perusteilla.

Samoin kaupunginhallitus päättää ehdottaa 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen osalta joukkoliikenneviranomaiselle, että linjat 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 pidetään toiminnassa väliaikaisesti, kunnes uusi järjestämistapa ja sen myötä bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Ehdotuksena on, että Porin Linjat Oy hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa joukkoliikenneviranomaista yhdessä kaupungin hankintapalveluiden kanssa käynnistämään markkinavuoropuhelun liikenteenharjoittajien kanssa tavoitteena monivuotinen puitejärjestely, jonka avulla Porin kaupungin yksiköt voivat hankkia satunnaisia tilausajoja tehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti.  

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus toteuttaa joukkoliikenteen uusi järjestämistapa muutosprojektilla,  jossa siirrytään liikennöintisopimusten osalta bruttosopimuksiin. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää valmistelun Porin Linjojen ja Ulvilan välisen liikennöintisopimuksen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle. Näiden em. tehtävien osalta kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin vastuuhenkilönä toimii konsernihallinnon toimialajohtaja sekä ympäristö- ja lupapalveluiden vs. toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin seuraavin muutoksin:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan  1M euron määrärahalisäyksen Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi edellä kuvatuilla perusteilla.

Samoin kaupunginhallitus päättää ehdottaa 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen osalta joukkoliikenneviranomaiselle, että linjat 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 pidetään toiminnassa väliaikaisesti, kunnes uusi järjestämistapa ja sen myötä bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Ehdotuksena on, että Porin Linjat Oy hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa joukkoliikenneviranomaista yhdessä kaupungin hankintapalveluiden kanssa käynnistämään markkinavuoropuhelun liikenteenharjoittajien kanssa tavoitteena monivuotinen puitejärjestely, jonka avulla Porin kaupungin yksiköt voivat hankkia satunnaisia tilausajoja tehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti kuitenkin kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus toteuttaa joukkoliikenteen uusi järjestämistapa muutosprojektilla,  jossa siirrytään liikennöintisopimusten osalta bruttosopimuksiin. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää valmistelun Porin Linjojen ja Ulvilan välisen liikennöintisopimuksen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle. Näiden em. tehtävien osalta kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin vastuuhenkilönä toimii konsernihallinnon toimialajohtaja sekä ympäristö- ja lupapalveluiden vs. toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 16.15 - 16.25.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteelllisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä  ja samalla antoi lisätoimeksiannon selvittää

 • 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5,​ 7,​ 27,​ 68 ja 69 tilannetta.
 • Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Yhtenä toimenpiteenä oli KH:n päätöksen mukaisesti pyytää,​ osana joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tukea,​ Spring Advisor Oy:tä laatimaan suositus Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen jälkeen,​ kun siirryttiin COVID-​19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan 16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa 20.3.-​13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen.  

Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-​Suomen ELY-​keskuksen linjauksen mukaisesti,​ koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna. 

Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-​autojen kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-​,​ opiskelu-​ ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin Linjat Oy:lle,​ esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia. 

Citylinjan nykyinen korvaustaso ei ole riittävä todellisten kulujen kattamiseksi. Citylinjan kertalippu maksaa 1,​00€,​ mikä ei suuresta matkustajamäärästä huolimatta riitä kattamaan linjan kuluja.

Käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen siirtyminen edellyttää merkittävää valmistelua loppuvuodesta 2020. Porin Linjat Oy:ltä tarvitaan runsaasti asiantuntemusta liikenteen suunnitteluun,​ sisältäen esimerkiksi reittien koeajoa linja-​autokalustolla,​ aikataulu-​ ja reitti-​informaation siirtoa,​ lipunmyyntijärjestelmien ja niihin liittyvän maksuliikenteen hallintaa,​ myyntikanavien sopimusten uusimista ja monia muita yksityiskohtia,​ joihin joukkoliikenneviranomaisen nykyiset voimavarat ja osaaminen eivät riitä. 

Valmistelutyössä toteutetaan joukkoliikenteen lipputuotevalikoiman uudistus,​ mikä sisältää mm. rahastuslaitteiden päivityksen,​ kuljettajien ja lipunmyyntipisteiden asiakaspalvelijoiden perehdytyksen ja markkinointia matkustajille. 

Ehdotukset Porin Linjojen lyhyen ajan toimenpiteiksi tappion kattamiseksi.

 • Lipputuoteuudistuksen lykkääminen (alkuperäisesti voimaan 1.7.2020) kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Aikataulu kiireellinen,​ tarvitaan joukkoliikennejaoston päätös.
  • Kustannussäästö Porin Linjoille noin 100 t€ (uudistuksen teko n. 10 t€ ja lipputuotot 90 t€) puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi. Lipputuotot laskettu puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi,​ mutta vaikutus jäänee todennäköisesti pienemmäksi
 • Ostoliikennesopimusten korvausten päivittäminen tilapäisesti vuodelle 2020 (tarve todettu jo KH:ssa olleessa Spring Advisor Oy:n joukkoliikenteen järjestämistavan raportissa) yhteensä 500 t€ muodostuen seuraavasti:
  • Citylinjan ostoliikennekorvauksen nosto n. 100 t€
  • Porin Linjojen hallinnollisten tehtävien huomioiminen nykyisessä käyttöoikeussopimuksessa. Joko erillinen sopimus tai ostoliikennekorvauksen nosto Porin paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksessa n. 400 t€. Näiden tehtävien laajuutta ja niistä syntyviä kustannuksia ei ole määritelty/huomioitu alkuperäisessä käyttösopimuksessa.
 • COVID-​19 tilanteesta aiheutuvien lipputulojen korvaaminen ajalla maaliskuu-​heinäkuu n. 500 t€. Tässä summassa on huomioitu jo se,​ että Porin Linjat siirtyi aikaisemmin kesäaikatauluun,​ mutta joukkoliikenneviranomainen on maksanut täyden ostoliikennekorvauksen huolimatta liikennöintimäärien laskusta. Lipputulojen korvaaminen olisi tehtävä ylimääräisellä korvauksella tai päivittämällä käyttöoikeussopimuksia tilapäisesti.
 • Edellä mainitut toimenpiteet tarkoittavat lisätalousarviota vuodelle 2020 ympäristö ja lupapalveluiden toimialalle yhteissumman ollessa 1 M€.

Ehdotus toimenpiteiksi 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5,​ 7,​ 27,​ 60,​ 68 ja 69 osalta:

 • Linja 5: Mikkola-​Impola-​Uusikoivisto (ei koulukuljetusoikeutta,​ Itätuuli,​ Uusikoivisto,​ Kuninkaanhaka) 
 • Linja 7 Viasvesi-​Makholma-​Paarnoori-​Tiedepuisto-​keskusta (koululaiset Kyläsaaren kouluun ja Meri-​Porin yhtenäiskouluun: nyt toteutettu tilausajon ja avoimen vaihtoyhteyden avulla) 
 • Linja 7: Harjunpää (Ulvila ei maksa linjasta) -​ Isojoenranta – Lukkarinsilta – keskusta (ei koulukuljetusoikeutta >> Kalaholma,​ Kuninkaanhaka)
 • Linjat 27: Viasvesi-​Tuorsniemen alakoulu-​Länsi-​Porin yläkoulu-​PSYL
 • Linja 60: Lyttylän kutsuohjattu asiointiliikenne koulujen loma-​aikoina ja lauantaisin
 • Linja 68 Lavia-​Koski-​Palus-​Pori perjantaisin yksi vuoropari asiointia varten (ei koulukuljetusoikeutettuja,​ ei sovi opiskelijoiden työaikoihin,​ Ulvila ei maksa linjasta) 
 • Linja 69 Lavia-​Pori yksi vuoropari opiskelijoille ja 8-​16 työaikaa noudattaville keskustaan

Ehdotuksena on,​ että pidetään kaikki em. linjat toiminnassa väliaikaisesti kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Porin Linjat hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Alihankinnan käyttö on mahdollistettu Porin kaupungin ja Porin Linjojen välisessä käyttöoikeusliikennesopimuksessa häiriöttömän liikenteen turvaamiseksi. Tällä väliaikaisella ratkaisulla pystytään turvaamaan koulukuljetusten toimivuus syksyllä (reiteillä,​ joissa koulukuljetusoikeus) sekä ehditään analysoimaan ja yhteensovittamaan kuljetusten reittejä ja aikatauluja sekä matkustajamääriä vuonna 2021 tulevaa  järjestämistavan muutosta silmällä pitäen. Tämä em. ratkaisu ei edellytä lisärahoitusta ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialalle vuodelle 2020.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen  päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan  1M euron määrärahalisäyksen Ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi edellä kuvatuilla perusteilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on tilannut 20.4.2020 § 230 joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektijohdon vaihtoehtoselvityksen tehneeltä Spring Advisor Oy:ltä. Projektisuunnitelma esitellään joukkoliikennejaostolle. Asian aiempi käsittely kaupunginhallituksessa löytyy asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Spring Advisor Oy:n asiantuntijat Henri Nieminen ja Veli Saarinen esittelivät kokouksessa joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelman. Nieminen ja Saarinen poistuivat kokouksesta projektisuunnitelman esittelyn jälkeen klo 15.01.

Valmistelija

 • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Spring Advisor Oy esitteli joukkoliikennejaoston kokouksessa 9.6 § 12 joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Joukkoliikennejaosto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.