Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 381 Kantelu aluehallintovirastolle Porin kaupungin toiminnasta Sunniemen vesitaloushankkeessa ja patoratkaisussa

PRIDno-2019-3239

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungin selvitystä ja selitystä kaupungin toiminnasta Sunniemen vesitaloushankkeessa ja patoratkaisussa tehtyyn kanteluun.

[peitetty] ovat kannelleet aluehallintovirastolle erityisesti teknisen toimialan sekä kaupunkisuunnittelupäällikön toiminnasta Sunniemen tulvasuojelun tämänhetkisessä suunnitteluvaiheessa. Tekninen toimiala, kaupunginjohtaja ja konsernihallinnon kaupunkisuunnittelupäällikkö ovat antaneet asiassa lausuntonsa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 24.6.2019 aluehallintoviraston päätöksen 28.5.2019  aikaisemman kantelun johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saamansa selvitykset Lounais-Suomen aluehallintovirastolle sekä antaa lisäksi seuraavan selityksen kantelun johdosta:

Sunniemen tulvasuojeluhankkeesta tehdyssä kantelussa on kysymys kahdesta eri hankkeesta; asemakaavan valmistelusta ja vesitaloushankkeen valmistelusta. Molempia hankkeita koskevat eri lainsäädännön määräykset ja päätöksen tekee eri viranomainen. Asemakaavan vahvistaa Porin kaupunginvaltuusto ja vesitaloushankkeesta antaa päätöksen Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Molemmat prosessit ovat edelleen kesken.

Asemakaavan valmistelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä. Tässäkin tapauksessa on laadittu lain edellyttämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota kaupunkisuunnitteluyksikkö on myös tarkasti noudattanut. Kaikkia asianosaisia on kyseisen suunnitelman mukaisesti kuultu ja heidän kanssaan on neuvoteltu.Yhteydenottoon ja keskusteluun on ollut useita eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joista puhelinkeskustelu ei ole ollut ainoa. Koska kantelijoilla on useita mahdollisuuksia esittää näkökantansa valmisteleville viranhaltijoille eikä johtavalla viranhaltijalla työajan käytön puolesta ole mahdollisuutta vastata puhelimeen edes koko virka-ajan puitteissa, yhden viranhaltijan tavoittamattomuus juuri puhelimitse ei vaikuta lainsäädännön edellytysten täyttymiseen.

Vesitaloushankkeen suunnittelussa ja valmistelussa on vesilain, hallintolain ja kuntalain mukaisesti huolehdittu kaikkien alueella asuvien mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa tasapuolisesti suunnitteluun. Teknisen toimialan lausunnossa kuvataan yksityiskohtaisesti tämänhetkisen valmisteluvaiheen menettelyä. Kantelijoiden omistaman alueen osalta kysymyksessä on käyttöoikeuden hankkiminen. Näissä tapauksissa rakennuspaikkojen omistajia on lähestytty kirjeitse ja asia ratkaistaan viime kädessä lupaprosessin yhteydessä. Neuvotteluja käydään kiinteistönomistajien kanssa, kun kysymys on maan ostamisesta tai maanvaihdosta. Omistuksen siirtyminen ratkaistaan aina osapuolten välisillä sopimuksilla.

Kuten edellä on todettu, molempien hankkeiden valmistelu on vielä kesken, mutta kantelijoilla on mahdollisuus vastaisuudessa hakea muutosta sekä kaupungin asemakaavapäätökseen että aluehallintoviraston vesitaloushanketta koskevaan lupapäätökseen, millä menettelyllä turvataan kaikkien osapuolten oikeussuojan tarvetta.

Porin kaupungin organisaatio jatkaa edelleen molempien hankkeiden valmistelua niitä koskevien lain säännösten edellyttämällä tavalla, minkä menettelyn riittävyyteen aluehallintovirasto on ottanut kantaa jo aikaisemmassa päätöksessään 28.5.2019. Kanteluilla ei kuitenkaan voi vaikuttaa asemakaavan tai vesitaloushankkeen valmistelun/ratkaisun sisältöön. Viranomaisprosessia ei voi ohjata sivusta käsin. Myöskään se, että valmistelevan viranhaltijan/työntekijän valmistelun johtopäätökset tai vastaukset tiedusteluihin eivät ole kantelijoiden kannan mukaisia, ei tee menettelystä lainvastaista tai ole edes huonoa hallintoa.

Porin kaupunginhallitus liittää tähän selitykseen saamansa viranhaltijoiden selvitykset asiassa. Projektipäällikkö Pekka Vuola on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta eikä ole enää kanteluun vastaamisen valmisteluaikana ollut hoitamassa työtehtäviään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Maija Arola, Leena Tuominen, Salla Rajala, Jouni Lampinen, Aino-Maija Luukkonen

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (intressijäävi), sihteeri Maija Arola, kaupunginlakimies Leena Tuominen ja omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen (yleislausekejäävi) poistuivat esteellisinä kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Sihteerinä asiakohdan ajan toimi Arja Laulainen.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa tuli 16.5.2019 vireille kantelu, jossa moitittiin Porin kaupungin toimintaa Sunniemen vesitaloushankkeessa ja patoratkaisussa. Aluehallintovirasto katsoi, että osaltaan kantelun moitteet on jo käsitelty Lounais-Suomen aluehallintoviraston aiemmassa kanteluratkaisussa samojen kantelijoiden Porin kaupunkiin kohdistamien moitteiden johdosta. Sama kantelukirjoitus on toimitettu myös Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, joka toimii ko. hankkeessa vesilain mukaisena lupaviranomaisena ja jossa kanteluasiakirjat on otettu asian ratkaisun yhteydessä huomioon muistutuksena. Koska samaa asiaa ei käsitellä yhtäaikaisesti kahdessa eri viranomaisessa, Lounais-Suomen aluehallintovirasto on rajannut tämän kantelun käsittelyn siten, että tässä yhteydessä on käsitelty ainoastaan moitetta, että kaupunkisuunnittelupäällikkö ei vastaa puheluihin.

Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelupäällikkö antoivat selvityksen asiassa 20.8.2019.

Aluehallintovirasto on antanut hallintokantelun johdosta päätöksensä 5.6.2020. 

Aluehallintovirasto toteaa, että kantelusta ja sen johdosta annetuista selvityksistä ilmenee, että kantelijat ovat osoittaneet moneen eri otteeseen kannanottojaan eri virkamiehille sekä kaupunginhallitukselle. Kantelijoilla on ollut useita eri mahdollisuuksia esittää näkökantansa valmisteleville viranhaltijoille eikä johtavalla viranhaltijalla työajan käytön puolesta ole mahdollisuutta vastata puhelimeen edes koko virka-ajan puitteissa. Yhden viranhaltijan tavoittamattomuus juuri puhelimitse ei ole vaikuttanut lainsäädännön edellytysten täyttymiseen. Kaavoitusprosessissa on toteutettu lain edellyttämät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt ja tiedotettu useista eri mahdollisuuksista vaikuttaa asian valmisteluun.

Aluehallintovirasto toteaa edelleen, että kantelijoilla on ollut riittävä mahdollisuus tuoda kantansa esille omaan asiaansa liittyen, eikä näe kaupunkisuunnittelupäällikön toiminnassa moitittavaa. Asian käsittely päättyy tähän.

Aluehallintovirasto ohjaa kantelijoita osallistumaan kaavoitus- ja tulvasuojelun suunnitteluhankkeisiin käyttämällä asianosaisten lainmukaisia vaikutuskeinoja ja halutessaan käyttämään laiss määrättyjä muutoksenhakukeinoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 5.6.2020 Sunniemen kaavoitusta ja vesitaloushanketta koskevaan kanteluun sekä saattaa päätöksen teknisen toimialan ja kaupunkisuunnittelupäällikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimiala / Marko Kilpeläinen, kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.