Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 388 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.2020

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 15.6.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kolme valtuustoaloitetta ja kaksi toivomuspontta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Toivomusponnet:

§ 83
Porin palveluverkkouudistus 2020
Asian diaarinumero PRIDno-2020-3238
Valtuutettu Minna Haavisto jätti seuraavan toivomusponnen:
"Kaupungin tulee teettää oirekyselyt kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa, ja ottaa tarkasteluun niiden päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaukset, joissa koetaan sisäilman aiheuttamia terveyshaittoja. Erityisesti Enäjärven päiväkodin kunto tulee selvittää, sillä rakennuksessa tehtyjen hätäkorjausten voidaan tutkimusten perusteella arvioida tuottavan vain muutamia turvallisia käyttövuosia lisää. Kaupungilla tulee olla suunnitelma lasten sijoittamiseksi muihin päiväkoteihin, mikäli terveyshaittoja ilmenee."
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Minna Haaviston toivomusponnen.

§ 84
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
Asian diaarinumero PRIDno-2020-1444
Valtuutettu Sinikka Alenius jätti seuraavan toivomusponnen:
"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon.  Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Sinikka Aleniuksen toivomusponnen.

Valtuustoaloitteet:

§ 91
Porin kaupungintalo, museot ja virastotalot ottavat vessapassin käyttöön ja siitä merkkinä sisäänkäynteihin liimataan tästä kertova tarra, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Jalonen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-3763
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta  teknisen toimialan lausunnon  31.8.2020 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa teknistä toimialaa laatimaan lausunnon tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

§ 92
Epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan käyttöönotto Porin kaupungissa, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä
Asian diaarinumero PRIDno-2020-3764
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kaupunginlakimiehen ja tarkastusjohtajan lausunnot 31.8.2020 mennessä.

§ 93
Teknologiavälitteisen opetuksen kehittäminen, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset, ensimmäinen allekirjoittaja Petri Huru
Asian diaarinumero PRIDno-2020-3762
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja ICT-yksikön lausunnot 31.8.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Tiedoksi

hallintoyksikkö/Leena Tuominen, tekninen toimiala, sivistyslautakunta, ICT-yksikkö, tarkastusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.