Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutos 609 1733

PRIDno-2019-11

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu 15.6.2020

Suunnittelualue sijoittuu Noormarkun Länsimetsän kaupunginosaan n. 1,5 kilometriä kylän keskustasta, Rauhalammintien varrelle, n. 150 m etäisyydellä Parkanontiestä (vt 23). Suunnittelualue rajautuu etelässä ja idässä Varsapuistoon, muilta osin tiealueisiin Paattilammintie ja Rauhalammintie. Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan kuolinpesä Antti Lopen aloitteesta 11.3.2020, PRIDno-2019-11.

Suunnittelualue koskee asemakaavan mukaista korttelia 26, joka sijaitsee kaavamuutoksen hakijan omistamalla kiinteistöllä 609-458-7-147.

Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-48), jossa rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saadaan enintään 30 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä teollisuustiloja varten. Suunnittelualueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.50, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 3347 k-m².

Kaavamuutoksella muutetaan nykyistä pääkäyttötarkoitusta siten, että se mahdollistaa rivitalojen rakentamisen tontilla. Kaavamuutoksen uusi pääkäyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta muuttamalla toteutumaton kaupan tontti kysyntää vastaavaa rivitalotuotantoa varten.

Kiinteistön rakentamisen tehokkuutta on laskettu nykyisestä (e=0.50) vastaamaan alueen asuntorakentamisen tehokkuutta e=0.40:ään. Rakennusoikeus laskee alkuperäisestä rakennusoikeudesta n. 670 k-m². Autopaikkavaatimusta on taas kasvatettu vastaamaan asumisen edellyttämää yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden. Alueen rakennuskanta ja väestömäärä ei lisäänny oleellisesti. Rakentamisen soveltumista ympäristön asuntomiljööseen ohjataan asemakaavan rakennusaloilla ja määräyksillä. Suunnittelualueen hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen on huomioitu yleisissä määräyksissä. Tontin käyttösuunnitelmista on laadittu viitteellinen havainnekuva.

Kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL § 63) ja nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 11.3.2020 paikallislehdissä Satakunnan kansa ja Satakunnan viikko, kaupungin ilmoitustaululla ja -verkkosivuilla. Vireilletulon yhteydessä on samanaikaisesti asetettu nähtäville 12.3.-10.4.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka on postitettu osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Pori Energia Oy Energiapalvelulta, Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Porin Vedeltä ja Caruna Oy:ltä.

Pori Energia Oy Energiapalvelulla, Porin Vedellä ja Caruna Oy:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristö- ja lupapalvelut antoivat luonnosvaiheessa palautetta, jossa kiinnitettiin huomiota mahdollisiin meluvaikutuksiin kiinteistön lounaispuolella sijaitsevan T-3 merkinnällä olevan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen osalta. Ehdotusvaiheen kaavaselostukseen olisi tarpeen saada lisäksi havainnekuva rakentumisesta.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että korttelin 27 mahdolliset meluvaikutukset on huomioitu kiinteistöllä voimassa olevassa asemakaavassa 537 45, jossa käyttötarkoitus T-3 sallii yhden asunnon rakentamisen teollisuusrakennusten yhteyteen. Kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen viihtyvyyteen, melutasoon ja korttelialueelle sijoitettavaan toimintaan. Kaavan 537 45 määräykset T-3 korttelialueen mahdollisista meluvaikutuksista ovat riittävät, eikä siten aseta melusuojaus tarpeita kaavamuutosalueelle.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä ja koosteena erillisessä palauteraportissa (liite 8), jossa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoihin.

Saatujen ennakkolausuntojen perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää uutta lausuntoa Pori Energia Oy Energiapalvelulta ja Porin Vedeltä.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Länsimetsä 84. kaupunginosan korttelin 26 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1733, päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Caruna Oy:lta ja DNA Oy Länsi-Suomelta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta kuolinpesä Antti Lopelta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, Lausuntopyynnöt, kaupunkisuunnittelu /Tarja Suojala ja Tea Bogdanoff, kirjaamo /Elina Tasku, tonttipäällikkö Elisa Laine

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.