Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

PRIDno-2020-2990

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta. 

Keskeisin ehdotus on luopuminen ELY-keskusten tekemien rakennussuojelupäätösten alistamisesta ympäristöministeriön vahvistettaviksi. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus hakea lupaa poiketa suojelupäätöksestä ja korvaussäännöksiä uudistettaisiin. Rikoslain rangaistusperusteita laajennettaisiin myös poikkeusluvan ehtojen rikkomiseen.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala on ilmoittanut, että heillä ei ole lausuttavaa esityksestä. Sivistystoimiala ei ole toimittanut pyydettyä lausuntoa esityslistan kiinnimenoon mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki anna lausuntoa ko. lainsäädäntöhankkeesta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö / lausuntopalvelu.fi / 24.6.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.