Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 367 Nokkamaan ranta-asemakaavan muutos

PRIDno-2019-1976

Valmistelija

  • Hannu Lammi, hannu.lammi@pori.fi

Perustelut

Nokkamaan ranta-asemakaavan muutos koskee osaa tilasta 413-408-6-116 Satio. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 10,8 ha ja se sijaitsee Karhijärven pohjoisrannalla Lavian Kallialan kylässä. Kaavan tarkoituksena on tehostaa voimassa olevan ranta-asemakaavan rakentamista osoittamalla kaavamuutoksella yksi uusi loma-rakennuspaikka, jonka pinta-ala on noin 0,5 ha ja rakennusoikeus 150 k-m². Muilta osin kaava-alue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena, jolle kaavamuutoksessa on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet rannasta ja metsäsaarekkeesta. Kaavamuutos on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Kaavan laatijana toimii arkkitehti Ilmari Mattila, Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy.

Alueella on voimassa 30.6.1986 vahvistettu Nokkamaan rantakaava, jossa suunnittelualue on maa- ja metsätalousaluetta. Alueella ei ole kaavamuutosta ohjaavaa yleiskaavaa. Satakunnan maankuntakaavassa ei ole kaavamuutosalueeseen kohdistuvia merkintöjä.

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla 10.4.2019. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 11.4.-10.5.2019. Kaavasta on pyydetty lausunto Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Satakuntaliitolta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla ei ole ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että kaava-alueesta on tarpeen tehdä perusteellisempi luontoselvitys, jossa myös linnusto otetaan huomioon. Rakentamisen mitoitukseen ja sijoitteluun voi ottaa kantaa vasta selvityksen valmistuttua. Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vapaan rantaviivan supistuminen. Lisäksi lausunnossa pyydetään arvioimaan maisematyölupaa edellyttävien määräysten lisäämistä kaavamääräyksiin maisema-arvojen ja loma-asutuksen viihtyisyyden turvaamiseksi. Satakuntaliitolla ei ole ollut lausuttavaa ranta-asemakaavan muutoksesta. Teknisenä huomiona on pyydetty tarkistamaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevat tiedot kaavaselostuksessa.

Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että luontokartoitusta on täydennetty kesällä 2019 ja tulokset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavaan on lisätty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita rantaan ja osalle metsäsaareketta. Kaavassa ei nähdä tarpeelliseksi edellyttää maisematyölupaa. Maakuntakaavan osalta kaavatiedot tarkistetaan ja lisätään kaavaselostukseen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Nokkamaan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen, päivätty 13.6.2020, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavan laatijalta Arkkitehtipalvelu Mattila Oy:ltä peritään kaavan käsittely- ja kuulutuskuluja 1300 euroa, josta ehdotusvaiheessa peritään 650 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.