Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 371 Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tonttien 269, 270 ja 272 asemakaavan muutos 609 1721 (Lujakumi).

PRIDno-2019-907

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirko Laurinen, mirko.laurinen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos laaditaan suunnittelualueen omistajien [peitetty] anomuksesta. Kaavamuutos on käynnistetty virkamiespäätöksellä VP § 25/23.11.2018.

Suunnittelualue on Lujakumi Oy:n kolme liiketonttia Päärnäisten VI kaupunginosassa. Lujakumi siirtää toimintansa toisaalle ja sen tontit ovat vapautumassa muuhun käyttöön. Tontit sijaitsevat Maantiekadun varressa ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1 689 m2. Alueen asemakaava on vuodelta 2012 (VI kaupunginosan suojeluasemakaava). Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K).

Kaavamuutoksessa suunnittelualue osoitetaan asuinrakennusten korttelialueeksi (A-24). Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1410 k-m2 ja se laskee kaavamuutoksessa 150 k-m2. Alueen korttelitehokkuus on 0.83. Suurin sallittu kerrosluku alueella on II u 2/3. Kaavamuutoksessa suojellaan Lujakumin konttorirakennus Maantiekadun varressa. Kaavan toteutuessa Maantiekadun varren punainen asuinrakennus ja Lujakumin rengasvarasto korvataan uusilla rivitaloilla. Asemakaavan autopaikkavaatimus on 1 ap/ 100 k-m2 ja autopaikat sijoitetaan tonteille. Suunnittelualueen rakentaminen on sovitettu VI kaupunginosan ominaispiirteisiin lukuisin erilaisin kaavamääräyksin, jotka koskevat mm. rakennusten kattomuotoa, korkeutta, ikkunoita, rakennusten sijoittamista tontille ja julkisivumateriaaleja.

Luonnossuunnitelmat kaavamuutoksen pohjaksi on laatinut Arkkitehti Oy Asmala.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 29.11.2018-12.12.2018. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 29.11.2018-12.12.2018

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin kirjallinen ja suullinen mielipide naapurikiinteistön omistajalta.

Asemakaavan muutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Pori Energia Energiayksiköltä ja DNA Oy:lta. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin (liite: 1721 Asemakaavan palauteraportti).

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tontteja 269, 270 ja 272  koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 28.2.2020 nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta (Lujakumi Oy:n vastuuhenkilöt) peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, josta ehdotusvaiheessa laskutetaan 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mirko Laurinen, mirko.laurinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 16.6.2020 KA-30

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä 26.3.-24.4.2020. Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Porin Vedeltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta.

Määräaikaan mennessä saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Porin Vedeltä, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. Pori Energia Sähköverkot Oy ilmoitti ettei sillä ole kaavaehdotuksesta lausuttavaa. Lisäksi saatiin yksi muistutus. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin (liite: 609 1721 asemakaavamuutoksen palauteraportti). Lausunnot ja muistutus ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina. Lausuntojen pohjalta asemakaavaan ja kaavaselostukseen on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti.

Asemakaavaehdotuksen kaavakarttaa ja selostusta on tarkistettu 15.6.2020 seuraavasti:

  • Aitaamisvaatimus on mu-merkinnällä jatkettu koskemaan myös tontin 609-6-13-272 etelärajaa.
  • A-24 -korttelialueen yleisiin määräyksiin on lisätty pihoja koskeva määräys.
  • Suojeltavan ent. panimorakennuksen korkean osan kerrosluku tarkistettu II u 2/3:sta III:een.
  • Asemakaavaselostuksen vaikutusten arviointia on täydennetty.
  • Kaavakarttaan on lisätty käsittelypäivämäärät.

Kaavaehdotuksen kaavakarttaan ja selostukseen tehdyt muutokset ovat merkitykseltään vähäisiä, eikä asemakaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tontteja 269, 270 ja 272 koskeva asemakaavan muutos, päivätty 28.2.2020, tarkistettu 15.6.2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu. Päätösote + palauteraportti: muistuttaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.