Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 374 Palveluliikelaitoksen johtajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkastaminen

PRIDno-2020-3634

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 § 468 perustaa työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Työryhmä on jättänyt loppuraportin annetussa aikataulussa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2020 § 334 Palvelukeskus Himmelin kehittämisestä: Kaupunginhallitus merkitsi työryhmän loppuraportin tiedoksi ja hyväksyi siinä esitetyt toimenpiteet jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti vastuuttaa työryhmän puheenjohtajan, palveluliikelaitoksen johtajan Marjukka Palinin, johtamaan ja koordinoimaan valmistelutyötä oman virkansa ohella siten, että työ on valmis ja Himmeli uudessa käytössä viimeistään 1.1.2023.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausluvun 10 §:n 1 momentin mukaan jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohta on tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi. Soveltamisohjeen mukaan, jos tehtäviä muutetaan määräajaksi ja uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, tehtäväkohtainen palkka alenee välittömästi edellä mainitun määräajan päätyttyä.

Palveluliikelaitoksen johtajalle on maksettu kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä (16.12.2019 § 703) Himmelin selvitystä tehneen työryhmän puheenjohtajuudesta peruspalkanlisä 500 euroa kuukaudessa ajalla 01.09.2019-31.05.2020.

Työryhmän puheenjohtajuus ja 8.6.2020 annettu vastuutus Himmelin uuden käytön toteuttamisen johtamiseksi ja koordnimoiseksi on KVTES:n tarkoittama oleellinen tehtävämuutos, jonka takia Palveluliikelaitoksen johtajan tehtäväkohtaista palkkausta tulee tarkistaa työryhmän puheenjohtajuutta vastaavalla tavalla maksamalla hänelle peruspalkanlisänä 500 euroa kuukaudessa ajalla 1.6.2020-31.12.2022. Palkanlisä maksetaan kuitenkin enintään siltä ajalta, jonka hän toimii edellä mainitussa johtamis- ja koordinaatiotehtävässä.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää palkkauksen perusteista ja palkkausjärjestelmistä. Toimintasäännöillä ei ole siirretty toimivaltaa päättää Porin palveluliikelaitoksen johtajan palkkauksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättä  tarkistaa Palveluliikelaitoksen johtajan palkkausta maksamalla hänelle peruspalkanlisää 500 euroa kuukaudessa ajalla 1.6.2020-31.12.2022, kuitenkin enintään siltä ajalta, jonka hän toimii Himmelin uuden käytön toteuttamisen johtamis- ja koordinaatiotehtävässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marjukka Palin, Sarastia Oy, HR-yksikkö, Aino-Maija Luukkonen

Muutoksenhaku

Tästä asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan päätökseen tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi virka-/ työehtosopimuksen mukaisessa paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10, 11 §:n mukaisesti.