Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 372 Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 63 (osa) asemakaavan muutos 609 1730

PRIDno-2019-4168

Valmistelija

  • Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijaitsee Pietniemen kaupunginosassa Pietniementien ja Koripajutien risteyksessä n. 5,5 km etäisyydellä Porin keskustasta (Kauppatori) länteen. Pinta-alaltaan 0,6 ha (5748 m2) kokoinen asemakaavan muutosalue on osa korttelia 63 ja käsittää kiinteistöjä 609-429-1-440,  609-429-1-441 ja määräalaa 609-429-1-248-M501. 

Asemakaavamuutos on tullut vireille maanomistaja (Porin Antin-talot Oy) hakemuksen pohjalta 19.2.2020, tarkoituksenaan muuttaa alueet nykyiset asemaakaavamerkinnät rivitalojen rakentamisen mahdollistamiseksi. Pietniementien puoleinen, suurempi osuus kaavamuutosalueesta on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa (609 1167, vahv 23.10.1995) Liike- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (AL-1).  Toinen osa kaavamuutosalueesta, on osoitettu ajantasa-asemakaavassa korttelin muun 63 osan mukaiseksi erillispientalojen korttelialueeksi (AO-30).

Asemakaavamuutoksen vireille tulon (MRL § 63) yhteydessä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli samanaikaisesti nähtävillä asemakaavan muutosluonnoksen kanssa 20.2.–20.3.2020. Osallisille tiedotettiin asemakaavan vireilletulosta kirjeellä, jossa oli mukana osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos havainnekuvineen. Valmisteluvaiheen aineistosta (MRA 30 §) ei tullut palautetta eikä esitetty mielipiteitä.

Asemakaavamuutoksen suunnitteluprosessin aikana oli tutkittu havainnekuvan avulla useita mahdollisia rakentamismalleja tuleville rivitalotonteille, joissa oli huomioitu paitsi asuintonttien mahdollisimman hyvä käyttö ja ajoneuvoliittymien paikat.  Lisäksi rakennusalojen määrittelyssä on otettu huomioon uuden rivitalorakentamisen vaikutusta saman korttelin kaava-alueen ulkopuolella olevaan rakentamiseen. Asemakaavan muutoksessa sekä pääkäyttötarkoitus että tehokkuusluku (e=0,25) ja kerrosluvun (I) merkintäkin säilyvät nykyisellään.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on ohjeellisella tonttijaolla osoitettu kaksi saman kokoista tonttia, joilla rakennusoikeus on yhteensä 1437 k-m2. AR-25 käyttötarkoitusmääräys sallii rakentaa korttelin rivitalotonteille näiden välistä rajaa lähemmäksikin kuin 4 m. Autopaikkamääräys AR-korttelin alueella on yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden (1ap/80).

Kiinteistöillä sijainneet vanhat, alueen ilmettä heikentäneet huonokuntoiset rakennukset purettiin viime vuoden lopulla. Vanhan taajaman osana alueen asemakaavamuutoksen toteuttamiselle on hyvät yhdyskuntatekniset edellytykset. Asemakaavamuutoksen toteuttamiselle on laadittu viitteellinen havainnekuva ja pelkistetyn 3D-mallin sovitus viistoilmakuvaan.

Asemakaavan muutosluonnokseen ei saapunut ennakkolausuntoja.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Pietniemen 29. kaupunginosan korttelia 63 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1730 päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunto tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Porin Vedeltä ja DNA Oy:ltä minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, josta luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa Wahlman (intressijäävi) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Tiedoksi

kuulutus, lausuntopyynnöt, kaavamuutoksen hakija, kaupunkisuunnittelu, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.