Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 362 Selvityksen teettäminen Porin Veden yhtiöittämisestä Porin kaupungin kokonaan omistamaksi (100%) yhtiöksi

PRIDno-2020-3729

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Tarjouspyynnön/hankinnan kohteena on teettää ulkopuolinen selvitys Porin Vesi –liikelaitoksen yhtiöittämisestä Porin kaupungin kokonaan omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi. Yhtiöittämisellä tavoitellaan erityisesti satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan.

Tarkoituksena on laatia erillinen selvitys yhtiöön mahdollisesti siirtyvästä kokonaisuudesta ja siirtyvistä eristä. Selvityksessä tulee määrittää yhtiöitettävien liiketoimintojen ja siirtyvän omaisuuden/omistuksen arvot  sekä arvioida mahdollisen yhtiöittämisen hyötyjä, haittoja, riskejä ja mahdollisuuksia. Selvityksessä on myös tarkoitus simuloida uuden kokonaisuuden tuloutuskykyä sekä myös vaikutuksia perustettavan yhtiön rahoituksen ehtoihin. Lisäksi selvityksessä tulee tehdä yritysvaikutusten arviointi, yhtiöittämisen taloudellinen mallinnus, riskianalyysi ja vertailu muissa kaupungeissa tehdyistä vesilaitoksen yhtiöittämisistä.

Selvitystyöhön tulee kytkeä mukaan yhtiöittämisen juridinen ja verotuksellinen tarkastelu. Tällöin tulee analysoida verotuksellisesti (ml. tulo-, arvonlisä- ja varainsiirtoverotus) tehokkainta yhtiöittämisen toteuttamistapaa, eri toteuttamistapavaihtoehtoihin liittyviä juridisia näkökohtia sekä uudessa rakenteessa toimimiseen liittyviä keskeisimpiä oikeudellisia huomioita (mm. viranomaistehtävien hoito, yhtiön hallinto ja johtamistapa, hankintalaki sekä sidosyksikköasema) ja verokysymyksiä (mm. korkovähennysrajoitukset, mahdolliset konserniavustukset). 

Selvityksen aikana kuullaan Porin Veden johtokuntaa ja liikelaitoksen johtajaa.

Selvityksen tekijän tulee laatia kirjallinen raportti selvitystyön tuloksista ja havainnoista sekä selvityksen tehneen yhteisön edustajan tulee esitellä työn tulokset Porin kaupunginhallitukselle.  

Hankinnan kate tullaan osoittamaan vuoden 2020 talousarvion investointiosassa konsernihallinnon toimialalle yritysjärjestelyille varatusta osuudesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin Veden mahdollinen yhtiöittäminen Porin kaupungin täysin omistamaksi (100 %) osakeyhtiöksi selvitetään edellä kuvatulla tavalla. Selvityksen tekijä valitaan tarjouspyynnön kautta ja selvityksen hankintapäätös tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 31.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö, Talousyksikkö / Hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.