Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 377 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka, 48337002, sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu

PRIDno-2020-3448

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin lastensuojelun sosiaaliohjaaja on irtisanoutunut 5.6.2020 alkaen.

Lastensuojelussa sosiaaliohjaaja työskentelee avohuollossa asiakasperheiden ja asiakasnuorten kanssa tukien ja opastaen arjen ja elämänhallinnan asioissa. Sijaishuollossa sosiaaliohjaajan tehtävänä on mm. sijaisperheiden intensiivinen alkuvaiheen tuki ja koko sijoituksen ajan lasten kasvatuksen ja hoidon tuki sekä valvonta. Sijaishuollossa sosiaaliohjaaja toimii sijaisperheiden vastuutyöntekijänä. Jälkihuollossa sosiaaliohjaaja tukee nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon ikäraja on vuoden 2020 alusta nostettu 25 vuoteen. Lastensuojeluun ei ole tullut lisäresurssia velvoitteiden laajentumisen myötä. Lastensuojelussa sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu myös virkavastuulla päätösten tekemistä, kuten ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen. 

Lastensuojelussa on 11 sosiaaliohjaajan virkaa, joista kuusi työskentelee tällä hetkellä avohuollossa ja viisi sijais- ja jälkihuollossa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on seitsemän sosiaaliohjaajan virkaa.Sosiaaliohjausta on jouduttu ostamaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta, koska omaa sosiaaliohjausta ei ole riittävästi. Pyydämme täyttölupaa sosiaaliohjaajan viralle.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus. Sosiaaliohjaajan palkan hinnoittelukohta on 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka 2496,87 €/kk. Työaika on 36,75 t/vko.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjan viran, 48337002, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 11.6.2020 § 109. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sosiaaliohjaajan virkaan (48337002,​ sosiaali-​ ja perhepalvelut,​ lastensuojelu).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.