Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 Tietopyyntö ja siihen vastaaminen / kaupungin jääkiekkoaition käyttö ja luottokorttien ostolaskutustiedot

PRIDno-2020-596

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sakari Muurinen on osoittanut kaupunginhallitukselle 8.6.2020 sähköpostin, jossa hän pyytää kaupunginhallitusta puuttumaan siihen, että hänen tekemäänsä kahteen tietopyyntöön ei ole vastattu säädetyssä ajassa.

Muurinen on 4.2.2020 pyytänyt tietoa kaupungin jäähalliaition käytöstä. Hallintoyksikön päällikkö on 18.2.2020 vastannut, että valmista yhteenvetoa aition käyttäjistä ei ole, mutta kaupunki selvittää tiedon löytymistä laskutustietojen avulla ja pyrkii lähettämään vastauksen 5.3.2020 mennessä.

Talousyksikön päällikkö on 8.6.2020 lähettänyt Muuriselle laskutustietojen perusteella laaditun selvityksen aition käytöstä vuodelta 2019.

Muurinen on 7.2.2020 pyytänyt viranhaltijoiden käytössä olevien luottokorttien ostolaskutietoja vuosilta 2018 ja 2019. Omistajaohjausyksikön päällikkö on 10.6.2020 ilmoittanut, että toimittaja Sakari Muurisen kanssa on sovittu palaveri 17.6.2020, jossa käydään läpi hanen pyytämänsä tositemateriaali liitteineen.

Kunnan kirjanpitoaineiston tositemateriaali on julkista, mutta liitteissä olevia henkilötietoja ei julkisuuslain 16 §:n 3 momentin perusteella voi lähettää sähköisesti muille kuin tahoille, joilla säädösten mukaan on oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää toimittaja Sakari Muuriselle seuraavan vastauksen:

Kunnan kirjanpitoaineiston tositemateriaali on lähtökohtaisesti julkista, ellei materiaali sisällä muiden säännösten nojalla salassa pidettävää tietoa.

Aition käytöstä pyydettyjä tietoja ei ole ollut valmiiksi selvitettyinä, vaan ne on tätä tarkoitusta varten pitänyt erikseen poimia laskutustiedoista. Kaupunginhallitukselle osoitetussa sähköpostissa mainitut vahtimestarin muistiinpanot ovat olleet hänen henkilökohtaisia muistiinpanojaan, joita ei sen jälkeen, kun tiedot on toimitettu laskutukseen, ole ollut enää kaupungin käytettävissä.

Luottokorttilaskut ovat liitteineen julkisia, mutta liitteiden sisältämiä henkilötietoja ei voi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin perusteella sähköisesti lähettää muille kuin tahoille, joilla säädösten mukaan on oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Tässä vaiheessa pyydetyt tiedot on toimitettu esittelyssä mainitulla tavalla tietopyynnön tekijälle. Kaupunginhallitus pahoittelee viivästystä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaisista määräajoista, mutta toteaa, että viivästykseen on huomattavasti vaikuttanut tietopyynnön jälkeisenä aikana alkaneet Covid19-viruksen leviämisen johdosta määrätyt poikkeusolot, jotka ovat kuluneen kevään aikana muuttaneet kaupungin tehtäviä ja työskentelyolosuhteita (esim. etätyön aiheuttamat rajoitukset).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimittaja Sakari Muurinen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisenajankohdasta; sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4           
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet