Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 370 Tiilimäen (11.) kaupunginosan Juutilaisentie (osa) 1. asemakaava 609 1744

PRIDno-2020-3526

Valmistelija

  • Mirko Laurinen, mirko.laurinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 16.6.2020 KA-31

Asemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta. Kaavamuutos on käynnistetty kuulutuksella 17.6.2020.

Suunnittelualue on n. 240 metrin osuus Juutilaisentien yksityistiestä. Tieosuus sijaitsee lentoaseman länsipuolella ja toimii lentokentän huolto- ja pelastustienä. Alue liittyy päistään Sairaalantiehen ja asemakaavoitettuun Juutilaisentiehen. Tieosuus on tarpeen muuttaa yleiseksi kaduksi, jotta Satasairaalan henkilökunnan liikennöinti sairaalan pysäköintialueille helpottuu. Huolto- ja pelastustieominaisuus säilyy tien uuden käytön rinnalla.

Asemakaavassa suunnittelualue osoitetaan katualueeksi Ja katu nimetään Juutilaisentieksi. Alueelle ei muodostu rakennusoikeutta. Asemakaavan pohjaksi tiestä on laadittu katusuunnitelmaluonnos (Porin kaupunki katusuunnittelu).  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu vireille 17.6.2020 ja se on nähtävänä 18.6.2020-18.8.2020. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos postitettiin osallisille.

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja erillistä kaavaluonnosta ei laadita. Luonnosvaiheen kuuleminen on järjestetty neuvottelulla Finavia Oyj:n kanssa, joka on alueen vuokralainen ja tien nykyinen pääkäyttäjä. Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavaan liittyvät sopimukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Tiilimäen 11. kaupunginosan Juutilaisentien osaa koskevan asemakaavan, päivätty 16.6.2020, nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Finavia Oyj:n, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausunnot                 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.