Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 365 Tuomolan ranta-asemakaavan muutos

PRIDno-2019-1981

Valmistelija

  • Hannu Lammi, hannu.lammi@pori.fi

Perustelut

Tuomolan ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja 413-414-1-141 Saukonranta, 413-414-1-142 Tuomola ja 413-414-1-172 Huviranta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 7,2 ha ja se sijaitsee Karhijärven etelärannalla Lavian Mustajoen kylässä. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on poistaa kolme yhteisrantaista lomarakennuspaikkaa muuttamalla niiden alue maa- ja metsätalousalueeksi sekä osoittaa rantaan yksi uusi lomarakennuspaikka, jolla rakennusoikeus on 150 kerrosneliömetriä. Lisäksi rakennuspaikkojen nykyistä 100 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta korotetaan 150 kerrosneliömetriin tilojen Saukonranta ja Huviranta osalta. Muilta osin kaavamuutosalue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena, jolle kaavamuutoksessa on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue rannasta. Kaavamuutos on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Kaavan laatijana toimii arkkitehti Ilmari Mattila, Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy.

Alueella on voimassa 11.2.1982 vahvistettu Tuomolan rantakaava. Alueella ei ole kaavamuutosta ohjaavaa yleiskaavaa. Satakunnan maankuntakaavassa ei ole kaavamuutosalueeseen kohdistuvia merkintöjä.

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu sanomalehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla 10.4.2019. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 11.4.-10.5.2019. Kaavasta on pyydetty lausunto Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Satakuntaliitolta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla ei ole ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että kaava-alueesta on tarpeen tehdä perusteellisempi luontoselvitys, jossa myös linnusto otetaan huomioon. Rakentamisen mitoitukseen ja sijoitteluun voi ottaa kantaa vasta selvityksen valmistuttua. Lisäksi lausunnossa pyydetään arvioimaan maisematyölupaa edellyttävien määräysten lisäämistä kaavamääräyksiin maisema-arvojen ja loma-asutuksen viihtyisyyden turvaamiseksi. Satakuntaliitolla ei ole ollut lausuttavaa ranta-asemakaavan muutoksesta. Teknisenä huomiona on pyydetty tarkistamaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevat tiedot kaavaselostuksessa.

Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että luontokartoitusta on täydennetty kesällä 2019 ja tulokset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavaan on lisätty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue rantaan. Kaava-alueella ei nähdä tarpeelliseksi edellyttää maisematyölupaa. Maa- ja metsätalousalueita koskee määräys, jonka mukaan 50m etäisyydellä rannasta ei saa suorittaa avohakkuita. Maakuntakaavan osalta kaavatiedot tarkistetaan ja lisätään kaavaselostukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Tuomolan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen, päivätty 13.6.2020, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavan laatijalta, Arkkitehtipalvelu Mattila Oy:ltä peritään kaavan käsittely- ja kuulutuskuluja 1300 euroa, josta ehdotusvaiheessa peritään 650 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.